(2) Zadania

 0    91 Datenblatt    crajsis
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
żywe istoty
Lernen beginnen
living things
wymiar ekonomiczny
Lernen beginnen
economic measurement
mieć wartość poza (czymś)
Lernen beginnen
to have value beyond (sth)
działać jako adwokat w imieniu (kogoś/czegoś)
Lernen beginnen
act as an advocate on behalf of (sb/sth)
kształtować w ludziach
Lernen beginnen
to cultivate in the people
wzgląd na kogoś/ coś
Szanuje moje uczucia.
Lernen beginnen
consideration for sb/ sth
He shows consideration for my feelings.
być wystawionym/ narażonym na coś
Lernen beginnen
to be subjected to sth
miejsca publiczne
Lernen beginnen
public sites
projekt badawczy
Przygotowałam to urządzenie jako część mojego projektu badawczego.
Lernen beginnen
research project
I prepared this contraption as a part of my research project.
opiekuńczy i kochający dom
Lernen beginnen
caring and loving home
zadanie (dla pracownika do wykonania)
Te zadania nie są trudne.
Lernen beginnen
assignment
task
These assignments are not difficult.
biurowy (np. praca)
Pracuje jako urzędniczka.
Lernen beginnen
clerical
She has a clerical post.
1. latarnia morska 2. boja świetlna
Była światłem nadziei w trudnych czasach.
Lernen beginnen
beacon (2)
She was a beacon of hope in troubled times.
ledwo, zaledwie
Ona była tak zszokowana, że ledwo mogła mówić.
Lernen beginnen
barely
She was so shocked that she could barely talk.
rodzaj, typ
Występuje tysiąc odmian tej rośliny.
Lernen beginnen
variety
There are one thousand varieties of this plant.
przewidywalny
To było przewidywalne od samego początku.
Lernen beginnen
predictable
It was predictable from the very beginning.
przedsiębiorczy, świadczący o przedsiębiorczości
Lernen beginnen
entrepreneurial
przejście, przemiana
Polskie społeczeństwo jest obecnie na etapie przemiany.
Lernen beginnen
transition
The Polish society is currently at the stage of transition.
być w czymś głęboko zakorzenionym
Lernen beginnen
be deeply rooted in sth
pewnik, rzecz pewna, pewniak
Narodziny są, obok śmierci i podatków, jedyną pewną rzeczą w życiu.
Lernen beginnen
certainty
Apart from death and taxes, birth is the only certainty in life.
udawać
Zapomnijmy, że to się kiedykolwiek zdarzyło.
Lernen beginnen
to pretend
Let's pretend (that) it never happened.
być w rękach kogoś
Lernen beginnen
to lie in the hands of sb
Kwestie, które legły u podstaw tego konfliktu.
Lernen beginnen
Issues that lie at the heart of the dispute.
w nagrodę za coś/zrobienie czegoś
Lernen beginnen
in reward for sth/doing sth
miliarder (GB bilioner)
Lernen beginnen
billionaire
błahy, trywialny
Nie wiem dlaczego on tak denerwuje się czymś tak trywialnym.
Lernen beginnen
trivial
I don't know why he gets so upset about something so trivial.
odznaka honoru
Lernen beginnen
badge of honor
bezkonkurencyjny, niezrównany
Lernen beginnen
unrivalled
mieszanka czegoś
Zespół jest mieszanką nowych i doświadczonych piłkarzy.
Lernen beginnen
mixture of sth
The team is a mixture of new and experienced footballers.
1. firma konsultingowa 2. doradztwo
Lernen beginnen
consultancy (2)
1. rozrastać się 2. rozprzestrzeniać się 3. mnożyć się (np. o pubach)
Namnożyło się drobnych przedsiębiorstw w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Lernen beginnen
to proliferate (3)
Small businesses have proliferated in the last ten years.
znaczny, znacznie
Zostałem nagrodzony pokaźną sumą pieniędzy.
Lernen beginnen
substantial, substantially
I have been rewarded with a substantial sum of money.
nagły, nagle
Lernen beginnen
abrupt, abruptly
osiągnąć najwyższy poziom
Lernen beginnen
to top out
od tamtej pory
Przeprowadziłem się do Brighton dwadzieścia lat temu i od tego czasu stale tu mieszkam.
Lernen beginnen
1. ever since 2. ever after
I moved to Brighton 20 years ago and I've lived here ever since.
oprócz, z wyjątkiem czegoś
Lernen beginnen
apart from sth
do pewnego stopnia, w pewnym stopniu
W pewnym stopniu mu wierzę.
Lernen beginnen
to some extent
I believe him to some extent.
pszczoła miodna
Lernen beginnen
honey bee
1. przekazywać 2. wyrażać (np. rozkaz, wiadomość, podziękowania)
Czy możesz przekazać tę wiadomość szefowi?
Lernen beginnen
to convey
Can you convey this message to the boss?
sobie nawzajem, siebie nawzajem
To konieczne, aby pomagać sobie nawzajem.
Lernen beginnen
one another
each other
It's necessary to help one another.
wydawać się, zdawać się
Myślałam, że wydaje się to całkiem jasne.
Lernen beginnen
to appear
I thought it appears quite clear.
ssak naczelny, ssak z rzędu naczelnych
Mamy wiele różnych gatunków ssaków naczelnych w naszym zoo.
Lernen beginnen
primate
We have various species of primates in our zoo.
z których każdy
Pociski, z których każdy kosztuje...
Lernen beginnen
each of which
The missiles, each of which costs...
zamiar, cel
Przyjechałem tu z zamiarem odwiedzenia rodziny.
Lernen beginnen
purpose
I came here with the purpose of visiting my family.
wzywanie pomocy
Lernen beginnen
distress call
1. się 2. samo
1. Rząd wpakował się w kłopoty. 2. Sama wioska nie jest duża, ale nie znam wielu ludzi.
Lernen beginnen
itself
1. The government has got itself into trouble. 2. The village itself isn't large but I don't know many people.
bodziec
Rząd musi dostarczyć bodźca gospodarce.
Lernen beginnen
stimulus
The government must provide a stimulus to the economy.
koniecznie
To niekoniecznie rozwiązuje nasz problem.
Lernen beginnen
necessarily
It is not necessarily the answer to our problem.
odwrotnie, na odwrót
Lernen beginnen
conversely
istnieć, być
Jestem w biurze od 9 do 17.
Lernen beginnen
be about/ around
I'm around at the office from 9 to 5.
próba, usiłowanie
Przy pierwszej próbie zdołali...
Lernen beginnen
an attempt
At their first attempt, they managed to...
pod osłoną nocy, pod osłoną ciemności
Widziałem jak on skradał się pod osłoną nocy.
Lernen beginnen
under (the) cover of darkness
I saw him sneaking under the cover of the night.
pozornie, z pozoru
Podobno oni ze sobą zerwali.
Lernen beginnen
apparently
Apparently, they broke up.
długowieczność, trwałość
Bóg pobłogosławił go długowiecznością.
Lernen beginnen
longevity
God blessed him with longevity.
chociaż, jednak
Dom był mały, aczkolwiek dobrze rozplanowany.
Lernen beginnen
though
The house was small though well-designed.
księżycowy
Lernen beginnen
lunar
nocny
Lernen beginnen
nocturnal
siła grawitacji/ przyciągania ziemskiego
Lernen beginnen
gravitational pull/ force
1. zenit 2. apogeum, szczyt
Jego kariera osiągnęła swoje apogeum w latach 60-tych
Lernen beginnen
zenith (2)
His career reached its zenith in the 1960s.
dziwactwa, kaprysy czegoś (np. pogody)
Lernen beginnen
vagaries of sth (e.g. the weather)
folklor
Większość zjawisk paranormalnych jest zakorzenionych w folklorze.
Lernen beginnen
folklore
Most paranormal phenomena is rooted in folklore.
w zagmatwany sposób
Lernen beginnen
confusingly
sprzeczny
Ten pomysł jest sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem.
Lernen beginnen
contradictory
This idea is contradictory to common sense.
nauki ścisłe
Lernen beginnen
the exact sciences
ogrodnik, specjalista w dziedzinie ogrodnictwa
Lernen beginnen
horticulturist
sceptycyzm co do czegoś
Lernen beginnen
scepticism about sth
US: skepticism
lekceważący
On lekceważąco traktuje sugestie kogokolwiek innego.
Lernen beginnen
dismissive
He's so dismissive of anybody else's suggestions.
zauważalny, dostrzegalny
Lernen beginnen
discernible
also: discernable
zachęcający, pokrzepiający
Mógłbyś okazać trochę więcej entuzjazmu!
Lernen beginnen
encouraging
You might sound a bit more encouraging!
nadchodzący, zbliżający się
Od rządu nie napływały żadne informacje.
Lernen beginnen
forthcoming
No information was forthcoming from the government.
poważny/ twardy argument
Wiele argumentów przemawia za tym/przeciwko temu, żeby to zrobić.
Lernen beginnen
strong case
There's a strong case for/against doing it.
nie ma sensu
Nie ma sensu go pytać.
Lernen beginnen
there's no point
There's no point asking him.
brodzić (w wodzie)
Nie ma sensu próbować przejść przez rzekę, prąd jest zbyt silny.
Lernen beginnen
to wade
There is no point in trying to wade across the river, the current is far too strong.
prąd (w morzu, rzece)
Płynęliśmy z prądem.
Lernen beginnen
current (in the sea, river)
We were swimming with the current.
mieć zdecydowane poglądy na temat czegoś
Lernen beginnen
have strong views about sth
porównać coś z czymś
Lernen beginnen
check sth against sth
kwaśność, kwasowość
Lernen beginnen
acidity
widoczny, oczywisty
Szybko stało się widoczne, że on nie wiedział nic na ten temat.
Lernen beginnen
apparent
It quickly became apparent that he didn't know anything about it.
odwrócić, oderwać wzrok od kogoś/ czegoś
Lernen beginnen
to take one's eyes off sb/sth
trudno zgadnąć/ nikt nie wie
Nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy.
Lernen beginnen
there's no telling
There's no telling what will happen next.
wobec/ z braku czegoś
Lernen beginnen
in the absence of sth
drugi filar emerytalny
Lernen beginnen
the second pension pillar
rozszerzający się konflikt
Lernen beginnen
escalating conflict
zrównoważyć, kompensować
Dodatkowy koszt podróży do pracy jest kompensowany przez niższe ceny tutejszych domów.
Lernen beginnen
to offset
The extra cost of travelling to work is offset by the lower price of houses here.
sąsiednie państwo
Lernen beginnen
neighboring state/ country
siła napędowa (wzrostu)
Lernen beginnen
growth driver
skorzystać, odnieść korzyść z czegoś
Lernen beginnen
benefit from sth
przewyższać, radzić sobie lepiej
W tym roku przewyższamy naszych konkurentów.
Lernen beginnen
outperform
This year, we outperform our competitors.
wcześniejszy, poprzedni
Zaprzeczyła, jakoby wiedziała o spotkaniu wcześniej.
Lernen beginnen
prior
She denied prior knowledge of the meeting.
skorygować, zrewidować w górę
OECD zmieniło swoje prognozy dotyczące polskiej gospodarki na bardziej optymistyczne.
Lernen beginnen
revise upwards
OECD revised upwards its forecasts for the Polish economy.
odwrócenie reformy emerytalnej
Lernen beginnen
reversal of pension reform

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.