Advertisments aimed at children

 0    46 Datenblatt    sebii123
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
włączyć
Lernen beginnen
to switch on
niekończący się, wieczny, bezkresny (np. poszukiwania, droga, pustynia)
niekończący się strumień odwiedzających
Lernen beginnen
endless
an endless stream of visitors
pierwszorzędny produkt
Lernen beginnen
first-rate product
odrzucać (np. pomysł) zwolnić, wyrzucić
Lernen beginnen
to dismiss
Elegancki nowy samochód
Lernen beginnen
sleek new car
przeciwłupieżowy szampon
Lernen beginnen
anti-dandruff shampoo
Czułość i ostrożność
Lernen beginnen
The sensitivity and caution
rozszyfrować
Lernen beginnen
decipher
ukryte znaczenie za każdym reklamowym sloganem
Lernen beginnen
the hidden meaning behind every advertising slogan
eksploatować, wyzyskiwać, nadmiernie wykorzystywać, nadużywać
Lernen beginnen
to exploit / abuse / misuse
perswazja, przekonywanie, namowa
Lernen beginnen
persuasion
wrażliwy na każdą formę perswazji
Lernen beginnen
sensitive to any form of persuasion
zasadniczy, podstawowy, fundamentalny
Lernen beginnen
underlying / essential / basic / fundamental
czują się gorsi
Lernen beginnen
feel inferior
podejście emocjonalne
Lernen beginnen
emotional approach
skierowane do dzieci
Lernen beginnen
aimed at children
szczególnie podatne
Lernen beginnen
particularly susceptible
zwłaszcza reklamy telewizyjne
Lernen beginnen
particularly television commercials
odkrywać, odsłaniać
Pomnik został odsłonięty przez królową
Lernen beginnen
unveil
The statue was unveiled by the Queen.
umyślnie, rozmyślnie
Lernen beginnen
wittingly / intentionally / deliberately
znaczny wysiłek
Lernen beginnen
considerable effort
chytrze, przebiegle
przebiegły plan
Lernen beginnen
cunningly / slyly
cunning plan
powiązać swoje produkty z niektórymi programami telewizyjnymi
Lernen beginnen
associate their products with some TV shows
dysponowanie
Tanner miał dużo pieniędzy do jego dyspozycji.
Lernen beginnen
disposal
Tanner had a lot of cash at his disposal.
przyciągać (np. uwagę)
Książka jest pełna dobrych pomysłów, aby przyciągnąć uwagę twoich uczniów.
Lernen beginnen
grab (eg. account)
The book is full of good ideas to grab your students' attention.
zorganizować publiczne wydarzenie
Lernen beginnen
to stage
zorganizować protest
Lernen beginnen
stage a protest
zwodniczy pozorny
wprowadzające w błąd i oszukańcze reklamy
Lernen beginnen
deceptive / apparent
misleading and deceptive advertising
narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary)
Lernen beginnen
impose (eg rules)
trudności z rozróżnieniem rzeczywistości i fantazji w reklamach
Lernen beginnen
difficulty distinguishing between fact and fantasy in advertisement
przesadzać, popadać w przesadę
Ona zdecydowanie przesadza ze swoim makijażem.
Lernen beginnen
exaggerate
She definitely exaggerates her make-up.
zdumiewający, szokujący, oszałamiający
Wpływ finansowy na mieście był zdumiewający.
Lernen beginnen
staggering / surprising / shocking / stunning
The financial impact on the town was staggering.
zdumiewający, nadzwyczajny
Wiem, że to wszystko jest całkowicie zdumiewające.
Lernen beginnen
astonishing
I know all this is absolutely astonishing.
bajeczny, fantastyczny, piękny
Lernen beginnen
fabulous / fantastic / beautiful
zniewalający, urzekający
urzekający uśmiech
Lernen beginnen
captivating
a captivating smile
okazać się, stać się
To okazało się być nawet lepsze, niż się spodziewałem.
Lernen beginnen
turn out
It turned out to be even better than I expected.
niewykonalny, niemożliwy
Lernen beginnen
unfeasible
wypaczyć ideę właściwych nawyków żywieniowych.
Lernen beginnen
distort the idea of ​​proper eating habits.
okazywać, używać (np. siły, wpływów)
Ekolodzy wywierają presję na rząd do zaostrzenia przepisów dotyczących zanieczyszczenia.
Lernen beginnen
to exert
Environmental groups are exerting pressure on the government to tighten pollution laws.
nieproporcjonalnie, niewspółmiernie
Zapłacili niewspółmiernie niską cenę za samochód.
Lernen beginnen
disproportionately
They paid a disproportionately low price for the car.
podkreślać, uwypuklać, eksponować
Lernen beginnen
emphasise
konsekwentny, jednolity, spójny
Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi badaniami.
Lernen beginnen
consistent / uniform
The results are consistent with earlier research.
ciasto (jako masa)
Lernen beginnen
pastry
oszukańczy, kłamliwy (o osobie)
Jego sposób był chytry i podstępny.
Lernen beginnen
deceitful
His manner was sly and deceitful.
podjąć radykalne kroki przeciwko nadużywanie dzieci ograniczonej percepcji
Lernen beginnen
take radical steps against the abuse of children limited perception
przyciągać uwagę dzieci
Lernen beginnen
capture children's attention

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.