Anex 1 - IFS

 0    114 Datenblatt    annagrzesiowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
słownik / lista definicji
Lernen beginnen
glossary /definintion list
wymienione w tym można znaleźć
Lernen beginnen
mentioned within can be found
odpowiednie przepisy i dyrektywy
Lernen beginnen
relevant regulations and directives
Obowiązują następujące definicje
Lernen beginnen
the following definictions apply
następujący
Lernen beginnen
following
żywność powodująca niepożądane reakcje
Lernen beginnen
food causing an adverse reaction
w którym pośredniczy odpowiedź immunologiczna
Lernen beginnen
mediated by an immunological response
zboża zawierające gluten
Lernen beginnen
cereals containing gluten
pszenica
Lernen beginnen
wheat
żyto
Lernen beginnen
rye
jęczmień
Lernen beginnen
barley
owies
Lernen beginnen
oats
orkisz
Lernen beginnen
spelt
kamut
Lernen beginnen
kamut
szczepy
Lernen beginnen
strains
skorupiaki
Lernen beginnen
crustaceans
orzeszki ziemne
Lernen beginnen
peanuts
soja
Lernen beginnen
soybeans
migdał
Lernen beginnen
almond
orzech laskowy
Lernen beginnen
hazelnut
orzech włoski
Lernen beginnen
walnut
nerkowca
Lernen beginnen
cashew
łubin
Lernen beginnen
lupin
mięczaki
Lernen beginnen
molluscs
sezam
Lernen beginnen
sesame
dwutlenek siarki i siarczyny
Lernen beginnen
sulphur dioxide and sulphites
jednostki akredytujące
Lernen beginnen
accreditation bodies
osoba przypisana przez
Lernen beginnen
person assigned by
wykonać
Lernen beginnen
perform
przedstawienie
Lernen beginnen
performance
kalibracja
Lernen beginnen
calibration
systematyczny, niezależny proces uzyskiwania
Lernen beginnen
systematic, independent process for obtaining
uzyskać
Lernen beginnen
obtain
Dowody audytu
Lernen beginnen
audit evidence
ocenianie go w sposób obiektywny w celu ustalenia
Lernen beginnen
evaluating it objectively to determine
w celu określenia zasięgu
Lernen beginnen
to determine extent
kryteria audytu są spełnione
Lernen beginnen
audit criteria are fulfilled
zestaw operacji, które ustanawiają
Lernen beginnen
set of operations that establish
wartości reprezentowane przez istotne miary
Lernen beginnen
values represented by material measures
odpowiednie wartości realizowane przez normy
Lernen beginnen
corresponding values realised by standards
krok, na którym można zastosować kontrolę
Lernen beginnen
step at which control can be applied
niezbędne do zapobiegania lub eliminacji
Lernen beginnen
essential to prevent or eliminate
ulepszać
Lernen beginnen
improve
kalibracja
Lernen beginnen
calibration
krok, na którym można zastosować kontrolę
Lernen beginnen
a step at which control can be applied
ogólna organizacja
Lernen beginnen
general organisation
wprowadzenie lub wystąpienie zanieczyszczenia
Lernen beginnen
introduction or occurrence of a contaminant
środowisko żywnościowe
Lernen beginnen
food environment
związek między wartościami ilości
Lernen beginnen
relationship between values of quantities
wskazywane przez przyrząd pomiarowy
Lernen beginnen
indicated by a measuring instrument
materiał referencyjny
Lernen beginnen
reference material
odpowiednie wartości realizowane przez normy
Lernen beginnen
corresponding values realised by standards
zawierać
Lernen beginnen
include
fizyczne, chemiczne, biologiczne
Lernen beginnen
physical, chemical, biological
pakiety między sobą
Lernen beginnen
packages among themselves
chować się
Lernen beginnen
hide
szukać
Lernen beginnen
seek
Jedną z przyczyn
Lernen beginnen
one of the causes
niezgodność
Lernen beginnen
non-conformity
działania naprawcze
Lernen beginnen
corrective action
odchylenie lub inną niepożądaną sytuację
Lernen beginnen
deviation or other undersirable situation
niezbędne do kontrolowania
Lernen beginnen
essential in order to control
prawdopodobieństwo
Lernen beginnen
likelihood
rozprzestrzenianie się zagrożenia związanego z bezpieczeństwem żywności w produkcie
Lernen beginnen
proliferation of food safety hazard in product
uważane za
Lernen beginnen
considered as
albo jako gotowy produkt
Lernen beginnen
either as finished product
brak wpływu na żywność
Lernen beginnen
no impact on food
spełnione wymagania
Lernen beginnen
requirements scored
foodstuff
Lernen beginnen
artykuły spożywcze
ostatecznym konsumentem
Lernen beginnen
ultimate consumer
odpowiednia osoba
Lernen beginnen
appropriate person
obejmuje konkretne tematy
Lernen beginnen
covers specific subjects
obrona żywności
Lernen beginnen
food defense
wspólny termin używany przez
Lernen beginnen
collective term used by
Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Lernen beginnen
department of homeland security
obejmują działania powiązane
Lernen beginnen
encompass activities associated
celowe lub zamierzone działania
Lernen beginnen
deliberate or intentional acts
zanieczyszczenie lub sabotaż
Lernen beginnen
contamination or tampering
podobne słownictwo
Lernen beginnen
similar verbiage
bioterroryzm
Lernen beginnen
bioterrorism
celowe fałszowanie
Lernen beginnen
intentional adulteration
wyczerpujący opis
Lernen beginnen
exhaustive description
opis ilości i jakości
Lernen beginnen
description of quantity and quality
formuła może również zawierać
Lernen beginnen
formula can also include
wyjątkiem istot ludzkich
Lernen beginnen
exception of human beings
mnożenie lub naturalna rekombinacja
Lernen beginnen
multiplication or natural recombination
identyfikuje, ocenia i kontroluje
Lernen beginnen
identifies, evaluates and controls
środek chemiczny
Lernen beginnen
chemical agent
potencjał do wywołania niepożądanego
Lernen beginnen
potential to cause an adverse
niekorzystny
Lernen beginnen
adverse
gromadzenie i ocenianie informacji
Lernen beginnen
collecting and evaluating information
obecność do podjęcia decyzji
Lernen beginnen
presence to decide
znaczący
Lernen beginnen
significant
zatem
Lernen beginnen
therefore
punkt widzenia
Lernen beginnen
point of view
prawdopodobnie po krótkim okresie
Lernen beginnen
likely after a short period to
bezpośredniego zagrożenia
Lernen beginnen
immediate danger
wysoce łatwo psujące się produkty
Lernen beginnen
highly perishable products
wykonanie audytorów
Lernen beginnen
performance of auditors
organ certyfikacyjny
Lernen beginnen
certification body
działalność firmy
Lernen beginnen
activity of company
cele wewnętrzne
Lernen beginnen
internalal purposes
obiektywna pewność
Lernen beginnen
objective assurance
polepszyć
Lernen beginnen
improve
wynikające z patogenów
Lernen beginnen
arising from pathogenic
związane z
Lernen beginnen
associated with
określony sposób przeprowadzenia procesu
Lernen beginnen
specified way to carry out process
wynik procesu
Lernen beginnen
result of a process
działania przekształcające dane wejściowe na dane wyjściowe
Lernen beginnen
activities transforming inputs into outputs
produkty obejmują usługi
Lernen beginnen
products include services
pasteryzacja
Lernen beginnen
pasteurisation
ustanawianie prawa
Lernen beginnen
legislation
musi włączyć
Lernen beginnen
must enable
chodzi o ochronę
Lernen beginnen
regards the protection

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.