Anex 1 - IFS

 0    114 Datenblatt    annagrzesiowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage
Antworten

słownik / lista definicji
Lernen beginnen
glossary /definintion list

wymienione w tym można znaleźć
Lernen beginnen
mentioned within can be found

odpowiednie przepisy i dyrektywy
Lernen beginnen
relevant regulations and directives

Obowiązują następujące definicje
Lernen beginnen
the following definictions apply

następujący
Lernen beginnen
following

żywność powodująca niepożądane reakcje
Lernen beginnen
food causing an adverse reaction

w którym pośredniczy odpowiedź immunologiczna
Lernen beginnen
mediated by an immunological response

zboża zawierające gluten
Lernen beginnen
cereals containing gluten

wheat


barley


spelt


strains

crustaceans

orzeszki ziemne
Lernen beginnen
peanuts

soybeans

almond

orzech laskowy
Lernen beginnen
hazelnut

orzech włoski
Lernen beginnen
walnut

cashew

lupin

molluscs

sesame

dwutlenek siarki i siarczyny
Lernen beginnen
sulphur dioxide and sulphites

jednostki akredytujące
Lernen beginnen
accreditation bodies

osoba przypisana przez
Lernen beginnen
person assigned by

perform

przedstawienie
Lernen beginnen
performance

calibration

systematyczny, niezależny proces uzyskiwania
Lernen beginnen
systematic, independent process for obtaining

obtain

Dowody audytu
Lernen beginnen
audit evidence

ocenianie go w sposób obiektywny w celu ustalenia
Lernen beginnen
evaluating it objectively to determine

w celu określenia zasięgu
Lernen beginnen
to determine extent

kryteria audytu są spełnione
Lernen beginnen
audit criteria are fulfilled

zestaw operacji, które ustanawiają
Lernen beginnen
set of operations that establish

wartości reprezentowane przez istotne miary
Lernen beginnen
values represented by material measures

odpowiednie wartości realizowane przez normy
Lernen beginnen
corresponding values realised by standards

krok, na którym można zastosować kontrolę
Lernen beginnen
step at which control can be applied

niezbędne do zapobiegania lub eliminacji
Lernen beginnen
essential to prevent or eliminate

improve

calibration

krok, na którym można zastosować kontrolę
Lernen beginnen
a step at which control can be applied

ogólna organizacja
Lernen beginnen
general organisation

wprowadzenie lub wystąpienie zanieczyszczenia
Lernen beginnen
introduction or occurrence of a contaminant

środowisko żywnościowe
Lernen beginnen
food environment

związek między wartościami ilości
Lernen beginnen
relationship between values of quantities

wskazywane przez przyrząd pomiarowy
Lernen beginnen
indicated by a measuring instrument

materiał referencyjny
Lernen beginnen
reference material

odpowiednie wartości realizowane przez normy
Lernen beginnen
corresponding values realised by standards

include

fizyczne, chemiczne, biologiczne
Lernen beginnen
physical, chemical, biological

pakiety między sobą
Lernen beginnen
packages among themselves

chować się
Lernen beginnen
hide

seek

Jedną z przyczyn
Lernen beginnen
one of the causes

niezgodność
Lernen beginnen
non-conformity

działania naprawcze
Lernen beginnen
corrective action

odchylenie lub inną niepożądaną sytuację
Lernen beginnen
deviation or other undersirable situation

niezbędne do kontrolowania
Lernen beginnen
essential in order to control

prawdopodobieństwo
Lernen beginnen
likelihood

rozprzestrzenianie się zagrożenia związanego z bezpieczeństwem żywności w produkcie
Lernen beginnen
proliferation of food safety hazard in product

uważane za
Lernen beginnen
considered as

albo jako gotowy produkt
Lernen beginnen
either as finished product

brak wpływu na żywność
Lernen beginnen
no impact on food

spełnione wymagania
Lernen beginnen
requirements scored

artykuły spożywcze

ostatecznym konsumentem
Lernen beginnen
ultimate consumer

odpowiednia osoba
Lernen beginnen
appropriate person

obejmuje konkretne tematy
Lernen beginnen
covers specific subjects

obrona żywności
Lernen beginnen
food defense

wspólny termin używany przez
Lernen beginnen
collective term used by

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Lernen beginnen
department of homeland security

obejmują działania powiązane
Lernen beginnen
encompass activities associated

celowe lub zamierzone działania
Lernen beginnen
deliberate or intentional acts

zanieczyszczenie lub sabotaż
Lernen beginnen
contamination or tampering

podobne słownictwo
Lernen beginnen
similar verbiage

bioterroryzm
Lernen beginnen
bioterrorism

celowe fałszowanie
Lernen beginnen
intentional adulteration

wyczerpujący opis
Lernen beginnen
exhaustive description

opis ilości i jakości
Lernen beginnen
description of quantity and quality

formuła może również zawierać
Lernen beginnen
formula can also include

wyjątkiem istot ludzkich
Lernen beginnen
exception of human beings

mnożenie lub naturalna rekombinacja
Lernen beginnen
multiplication or natural recombination

identyfikuje, ocenia i kontroluje
Lernen beginnen
identifies, evaluates and controls

środek chemiczny
Lernen beginnen
chemical agent

potencjał do wywołania niepożądanego
Lernen beginnen
potential to cause an adverse

niekorzystny
Lernen beginnen
adverse

gromadzenie i ocenianie informacji
Lernen beginnen
collecting and evaluating information

obecność do podjęcia decyzji
Lernen beginnen
presence to decide

significant

therefore

punkt widzenia
Lernen beginnen
point of view

prawdopodobnie po krótkim okresie
Lernen beginnen
likely after a short period to

bezpośredniego zagrożenia
Lernen beginnen
immediate danger

wysoce łatwo psujące się produkty
Lernen beginnen
highly perishable products

wykonanie audytorów
Lernen beginnen
performance of auditors

organ certyfikacyjny
Lernen beginnen
certification body

działalność firmy
Lernen beginnen
activity of company

cele wewnętrzne
Lernen beginnen
internalal purposes

obiektywna pewność
Lernen beginnen
objective assurance

improve

wynikające z patogenów
Lernen beginnen
arising from pathogenic

związane z
Lernen beginnen
associated with

określony sposób przeprowadzenia procesu
Lernen beginnen
specified way to carry out process

wynik procesu
Lernen beginnen
result of a process

działania przekształcające dane wejściowe na dane wyjściowe
Lernen beginnen
activities transforming inputs into outputs

produkty obejmują usługi
Lernen beginnen
products include services

pasteryzacja
Lernen beginnen
pasteurisation

ustanawianie prawa
Lernen beginnen
legislation

musi włączyć
Lernen beginnen
must enable

chodzi o ochronę
Lernen beginnen
regards the protection


Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.