Bank funkcji językowych

 0    71 Datenblatt    plastyda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kto dał ci ten zegarek?
Lernen beginnen
Who gave you this watch?
Co kupiłeś/kupiłaś w mieście?
Lernen beginnen
What did you buy in town?
Kiedy zaczął się mecz?
Lernen beginnen
When did the match begin?
Gdzie mieszkasz?
Lernen beginnen
Where do you live?
Który sweter wolisz?
Lernen beginnen
Which jumper do you prefer?
Dlaczego to powiedziałeś/powiedziałaś?
Lernen beginnen
Why did you say that?
Jak dojść stąd na stację?
Lernen beginnen
How can I get from here to the station?
Ile kosztuje ta torba?
Lernen beginnen
How much is this bag?
Ile kosztowała ta torba?
Lernen beginnen
How much did this bag cost?
Ile masz kanapek?
Lernen beginnen
How many sandwiches have you got?
Która jest teraz godzina?
Lernen beginnen
What time is it now?
O której zaczyna się lekcja?
Lernen beginnen
What time does the lesson start?
Ile lat ma twoja siostra?
Lernen beginnen
How old is your sister?
Jak daleko jest stąd na lotnisko?
Lernen beginnen
How far is it to the airport?
Jak długo trwała podróż?
Lernen beginnen
How long did the trip take?
Ten kościół ma 500 lat.
Lernen beginnen
This church is 500 years old.
Mistrzostwa zaczęły się sześć dni temu.
Lernen beginnen
The championships started six days ago.
Jest wpół do ósmej.
Lernen beginnen
It's half past seven.
Film zaczyna się za piętnaście ósma.
Lernen beginnen
Film starts at a quarter to eight.
Podróż potrwa godzinę.
Lernen beginnen
The journey will take an hour.
Te buty kosztują pięćdziesiąt funtów.
Lernen beginnen
These trainers are 50 pounds.
Te pomarańcze są po 1,99 funta za kilogram.
Lernen beginnen
These oranges are 1,99 a kilogram.
Ta koszulka kosztowała dziesięć funtów.
Lernen beginnen
This T-shirt cost ten pounds.
Ten samochód waży 900 kilogramów.
Lernen beginnen
This car weighs 900 kilograms.
Mój brat ma 190 cm wzrostu.
Lernen beginnen
My brother is 190 centimetres tall.
Stąd do... jest dziesięć kilometrów.
Lernen beginnen
It's ten kilometres from here to...
Jestem Anglikiem/Angielką.
Lernen beginnen
I'm English.
Jestem z Lancaster.
Lernen beginnen
I'm from Lancaster.
Mam 27 lat.
Lernen beginnen
I'm twenty-seven years old.
Urodziłem się/Urodziłam się 31 lipca 1984 roku.
Lernen beginnen
I was born on 31 July, 1984.
Pracuję jako dziennikarz/dziennikarka.
Lernen beginnen
I work as journalist.
Jestem stanu wolnego.
Lernen beginnen
I'm single.
Jestem żonaty/zamężna.
Lernen beginnen
I'm married.
Jesteś pewny/pewna?
Lernen beginnen
Are you sure?
Czy to możliwe?
Lernen beginnen
Is that possible?
Chyba tak./Tak mi się wydaje.
Lernen beginnen
I think so.
Może.
Lernen beginnen
Perhaps.
Możliwe.
Lernen beginnen
Possibly.
Może on jest detektywem.
Lernen beginnen
He may be a detective.
Może zapomniała.
Lernen beginnen
Perhaps she forgot.
Nie jestem pewien/pewna.
Lernen beginnen
I'm not sure.
Nie wiem.
Lernen beginnen
I don't know.
Nie mam pojęcia.
Lernen beginnen
I have no idea.
Może masz rację.
Lernen beginnen
You could be right.
Co o tym sądzisz?
Lernen beginnen
What do you think?
Co sądzisz o...?
Lernen beginnen
What do/did you think of...?
Czy podobał ci się film?
Lernen beginnen
Did you like the film?
Jaki był ten film?
Lernen beginnen
What was the film like?
Jak ci się podoba mój pokój?
Lernen beginnen
How do you like my room?
Jakie jest twoje zdanie?
Lernen beginnen
What's your opinion?
Uważam, że ona jest dziwna.
Lernen beginnen
I think she's strange.
Uważam...
Lernen beginnen
I believe...
Myślę, że nie możemy tego zrobić.
Lernen beginnen
I don't think we can do it.
Moim zdaniem...
Lernen beginnen
In my opinion.../In my view.../If you ask me...
Nie sądzę./Wątpię.
Lernen beginnen
I don't think so.
Niestety, nie mogę się z tobą zgodzić.
Lernen beginnen
I'm afraid I can't agree with you.
Nie zgadzam się.
Lernen beginnen
I disagree.
Myślę, że nie masz racji.
Lernen beginnen
I think you're wrong.
Chyba żartujesz.
Lernen beginnen
You must be joking.
To prawda.
Lernen beginnen
That's right.
Myślę, że masz rację.
Lernen beginnen
I think you're right.
Zgadzam się.
Lernen beginnen
I agree.
Ja też tak myślę.
Lernen beginnen
I think so, too.
Otóż to./Właśnie.
Lernen beginnen
Exactly.
Zdecydowanie tak.
Lernen beginnen
Absolutely.
Może tak, ale...
Lernen beginnen
Perhaps, but...
Rozumiem, co masz na myśli, ale...
Lernen beginnen
I see what you mean, but...
Tak, ale z drugiej strony...
Lernen beginnen
Yes, but on the other hand...
Ale czy nie sądzisz, że...
Lernen beginnen
But don't you think that...
Moja mama uważa, że on jest okropny.
Lernen beginnen
My mother thinks he's awful.
Mój kuzyn mówi, że to jest świetne miejsce.
Lernen beginnen
My cousin says it's a great place.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.