Episode 21

 0    34 Datenblatt    annawojcieszak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
publicity
The last thing he will want is publicity.
Lernen beginnen
rozgłos, opinia o marce
Ostatnią rzeczą, jakiej on by chciał jest rozgłos.
to set a trap
We set a trap for him to see if we were right about him stealing from the till.
Lernen beginnen
zastawić pułapkę
Zastawiliśmy na niego pułapkę, żeby zobaczyć czy mieliśmy rację, że kradnie z kasy.
to be convinced
Are you convinced that going there is a good idea?
Lernen beginnen
być przekonanym
Czy jesteś przekonany, że pójście tam to dobry pomysł?
it will be a chance to do sth
Winter break will be a chance to tidy up our walk-in wardrobe.
Lernen beginnen
to będzie szansa na zrobienie czegoś
Ferie zimowe będą okazją na posprzątanie naszej garderoby.
to get sb to do sth
Peter is so annoying, I can never get him to be truthful with me.
Lernen beginnen
nakłonić kogoś do zrobienia czegoś
Peter jest taki wkurzający, nigdy nie umiem go nakłonić do bycia ze mną szczerym.
to make sth happen
I had the original idea, but you made it happen.
Lernen beginnen
sprawić coś, zrealizować coś
Ja wpadłem na oryginalny pomysł, ale ty to urzeczywistniłeś.
enormous
You've been an enormous help to me.
Lernen beginnen
olbrzymi
Byłeś dla mnie ogromną pomocą.
It must have been very cheap.
Lernen beginnen
To musiało być bardzo tanie.
I would like sb to do sth
I would like you to go to the post office and post something for me.
Lernen beginnen
Chciałbym, żeby ktoś zrobił coś
Chciałbym, żebyś poszedł na pocztę i wysłał coś dla mnie.
star attraction
The pandas are the zoo's star attraction.
Lernen beginnen
największa atrakcja
Pandy są największą atrakcją zoo.
bird of prey
Birds of prey have fantastic vision that allows them to detect their prey during flight.
Lernen beginnen
ptak drapieżny
Ptaki drapieżne mają fantastyczny wzrok, który pozwala im dostrzec ich ofiarę podczas lotu.
a beak
Birds evolved different beaks so they can eat different types of food.
Lernen beginnen
dziób
Ptaki wyewoluowały mając różne dzioby aby móc jeść inne rodzaje pożywienia.
A: Where's your camera? B: I must have left it in the shop.
Lernen beginnen
A: Gdzie jest twój aparat? B: Musiałem zostawić go w sklepie.
big shot
Look at him, walking like he's a big shot.
Lernen beginnen
szycha
Spójrzcie na niego, chodzi jakby był jakąś szychą.
mission accomplished
Lernen beginnen
misja zakończona / wykonana
Whatever the problems, I will be there for you.
Lernen beginnen
Niezależnie od problemów, będę przy tobie.
Whatever the question, she knows the answer!
Lernen beginnen
Bez względu na pytanie, ona zna odpowiedź!
an endangered species
We started the reserve to protect a few endangered species.
Lernen beginnen
zagrożony gatunek
Założyliśmy rezerwat by chronić kilka zagrożonych gatunków.
In his zoo there are mammals, reptiles and amphibians!
Lernen beginnen
W jego zoo są ssaki, gady i płazy!
That lion has an impressive mane.
Lernen beginnen
Ten lew ma imponującą grzywę.
Acid rain, rising sea levels and animals becoming extinct are some of the threats to environment.
Lernen beginnen
Kwaśne deszcze, podnoszenie się poziomu mórz i wymieranie zwierząt to tylko niektóre z zagrożeń dla środowiska.
Cars produce exhaust fumes and so they contaminate air.
Lernen beginnen
Samochody produkują spaliny, i w ten sposób zanieczyszczają powietrze.
Melting polar ice-caps contribute to rising sea-levels.
Lernen beginnen
Topnienie pokryw lodowych przyczynia się do podniesienia poziomu mórz.
to lead a consumerist lifestyle
Lernen beginnen
prowadzić konsumpcyjny styl życia
to have butterflies in your stomach
Lernen beginnen
mieć motyle w brzuchu
to kill two birds with one stone
Lernen beginnen
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
to hear something from the horse's mouth
Lernen beginnen
usłyszeć coś z pierwszej ręki
to have goose pimples / goose bumps
Lernen beginnen
mieć gęsią skórkę
to buy a pig in a poke
Lernen beginnen
kupić kota w worku
to be raining cats and dogs
Lernen beginnen
pada jak z cebra
to be a guinea pig
Lernen beginnen
być królikiem doświadczalnym
to get the lion's share
Lernen beginnen
zdobyć lwią część
to get one's goat
That guy just gets my goat every time he opens his mouth.
Lernen beginnen
wkurzać kogoś
Ten facet mnie wkurza za każdym razem jak otwiera usta.
Don't count your chickens before they hatch!
Lernen beginnen
Nie chwal dnia przed zachodem słońca!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.