IC05 problemy przez telefon

 0    30 Datenblatt    solanum
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jak pozbyć się gaduł?
Lernen beginnen
How to get rid of chatterboxes?
pozbyć się czegoś
Lernen beginnen
to get rid of
gaduła
Lernen beginnen
chatterbox
kiedy chcesz, gdzie chcesz
Lernen beginnen
whenever you want, wherever you want
nawiązać kontakt
Lernen beginnen
nawiązać kontakt Englisch
to get in touch
Przejdź do rzeczy
Lernen beginnen
Get to the point
do 2 godzin każdego dnia roboczego
Lernen beginnen
up to 2 hours in every working day
śmiertelna gra pogawędki społecznej
Lernen beginnen
the deadly game of social chitchat
Przyzwyczaiłeś się do nowej pracy?
Lernen beginnen
Settling in to the new job?
Jak ten czas leci!
Lernen beginnen
How time flies!
Przypuszczam że nie słyszeliście ostatniego?
Lernen beginnen
I suppose you haven't heard the latest then?
Nie przypuszczałem, że to powiem, ale krążą plotki o...
Lernen beginnen
I'm not supposed to say, but there's rumors going about...
krążyć po czymś (plotki)
Lernen beginnen
to go about something
Słuchaj! Ja nie mam całego dnia
Lernen beginnen
Look! I haven't got all day
Albo powiedz co chcesz, albo rozłącz się
Lernen beginnen
Either state your business or kindly get off the phone
Profesjonalna uprzejmość zabrania tego
Lernen beginnen
Professional courtesy forbids it
PRZECHODZENIE DO RZECZY
Lernen beginnen
GETTING DOWN TO BUSINESS
Co mogę dla ciebie zrobić?
Lernen beginnen
What can I do for you?
Spodziewam się, że ty dzwonisz o...
Lernen beginnen
I expect you're calling about...
schodzić
Lernen beginnen
to get down
uciekać się do bardziej stanowczego
Lernen beginnen
to resort to a firmer
Było coś, co chciałeś powiedzieć mi?
Lernen beginnen
Was there something you wanted to talk to me about?
KOŃCZĄC ROZMOWĘ
Lernen beginnen
ENDING THE CONVERSATION
Dobrze, nie mogę trzymać cię
Lernen beginnen
Well I mustn't keep you
Pozwolę ci kontynuować (co porabiałeś wcześniej)
Lernen beginnen
I will let you get on
Muszę pozwolić ci odejść teraz
Lernen beginnen
I'll have you to let you go now
Musimy się spotkać niebawem
Lernen beginnen
We must get together soon
Będę musiał rozłączyć się
Lernen beginnen
I will have to ring off
Ktoś po prostu w tej chwili wszedł do biura
Lernen beginnen
Someone's just this minute stepped into the office
wejść do biura
Lernen beginnen
to step into the office

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.