irregular verbs

 0    69 Datenblatt    kasiakrzy
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
become became become
She's become a beautiful young woman.
Lernen beginnen
stać się
Ona stała się piękną młodą kobietą.
be was/were been
We've been here for 20 minutes.
Lernen beginnen
być
Jesteśmy tu od 20 minut.
begin began begun
He fell down and began to cry.
Lernen beginnen
zaczynać
Przewrócił się i zaczął płakać.
break broke broken
The match is tomorrow - break your leg!
Lernen beginnen
łamać, psuć, rozbijać
Jutro mecz - połamania nóg!
bring brought brought
I brought you some clothes.
Lernen beginnen
przynosić
Przyniosłem ci trochę ubrań.
build built built
He has been building this house for over three years.
Lernen beginnen
budować
On buduje ten dom od ponad trzech lat.
buy bought bought
We bought some apples and oranges.
Lernen beginnen
kupić
Kupiliśmy trochę jabłek i pomarańczy.
catch caught caught
The thief was caught by the police.
Lernen beginnen
łapać
Złodziej został złapany przez policję.
choose chose chosen
I don't want to choose between you two.
Lernen beginnen
wybierać
Nie chcę wybierać pomiędzy wami dwoma.
come came come
Are you coming to my birthday party?
Lernen beginnen
przychodzić
Przyjdziesz na moje przyjęcie urodzinowe?
cost cost cost
My new computer cost me 500 pounds.
Lernen beginnen
kosztować
Mój nowy komputer kosztował mnie 500 funtów.
cut cut cut
Oh no! I've cut my finger!
Lernen beginnen
ciąć
O nie! Skaleczyłem sobie palec!
do did done
Why did you do that?
Lernen beginnen
robić
Dlaczego to zrobiłeś?
draw drew drawn
He drew a picture on a napkin.
Lernen beginnen
rysować
On narysował obrazek na serwetce.
drink drank drunk
What would you like to drink?
Lernen beginnen
pić
Co chciałbyś do picia?
eat ate eaten
The kids ate all the cookies.
Lernen beginnen
jeść
Dzieci zjadły wszystkie ciasteczka.
fall fell fallen
Jim fell and hit his head.
Lernen beginnen
upadać, spadać
Jim upadł i uderzył się w głowę.
feel felt felt
How do you feel?
Lernen beginnen
czuć się
Jak się czujesz?
find found found
She found him sitting on the floor and singing.
Lernen beginnen
znajdować
Ona znalazła go siedzącego na podłodze i śpiewającego.
fly flew flown
He usually flies business class.
Lernen beginnen
lecieć
On zwykle lata klasą biznesową.
forget forgot forgotten
I've completely forgotten about her birthday!
Lernen beginnen
zapominać
Kompletnie zapomniałem o jej urodzinach!
get got got
She got a letter from her boyfriend.
Lernen beginnen
dostawać
Ona dostała list od swojego chłopaka.
give gave given
Who gave you this?
Lernen beginnen
dawać
Kto ci to dał?
go went gone
How about going to the swimming pool tomorrow?
Lernen beginnen
iść
Co myślisz o tym, żeby pójść jutro na basen?
grow grew grown
My dog has grown and it is quite big now.
Lernen beginnen
rosnąć
Mój pies urósł i teraz jest całkiem duży.
hear heard heard
Suddenly, she heard a voice outside.
Lernen beginnen
słyszeć
Ona nagle usłyszała głos na zewnątrz.
hit hit hit
He hit his head.
Lernen beginnen
uderzać
Uderzył się w głowę.
hold held held
Could you hold it for a moment?
Lernen beginnen
trzymać
Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?
hurt hurt hurt
Does it hurt much?
Lernen beginnen
ranić
Czy to bardzo boli?
keep kept kept
May I keep it?
Lernen beginnen
trzymać
Czy mogę to zatrzymać?
know knew known
How long have you known about it?
Lernen beginnen
wiedzieć
Od jak dawna o tym wiesz?
leave left left
The train has already left.
Lernen beginnen
wychodzić, opuszczać, odjeżdżać
Pociąg już odjechał.
lend lent lent
Could you lend me some money?
Lernen beginnen
pożyczać (komuś)
Czy mógłbyś mi pożyczyć trochę pieniędzy?
lose lost lost
Our team lost 4-1.
Lernen beginnen
gubić
Nasz zespół przegrał 4-1.
make made made
This car was made in the Czech Republic.
Lernen beginnen
(z)robić
Ten samochód został wyprodukowany w Republice Czeskiej.
meet met met
Let's meet for dinner.
Lernen beginnen
spotykać, poznać
Spotkajmy się na obiad.
pay paid paid
He paid his bill and left.
Lernen beginnen
płacić
On zapłacił rachunek i wyszedł.
put put put
He put the book on the table.
Lernen beginnen
kłaść
On położył książkę na stole.
read read [red] read [red]
I read about it in a magazine.
Lernen beginnen
czytać
I read about it in a magazine.
run ran run
We'll have to run.
Lernen beginnen
biegać
Będziemy musieli biec.
say said said
He said goodbye to his friends and left.
Lernen beginnen
powiedzieć
On pożegnał się ze znajomymi i wyszedł.
see saw seen
I can't see anything.
Lernen beginnen
widzieć
Nic nie widzę.
sell sold sold
I've already sold that painting.
Lernen beginnen
sprzedawać
Już sprzedałem tamten obraz.
send sent sent
They never send us postcards on Christmas.
Lernen beginnen
wysyłać
(Oni nigdy nie wysyłają nam pocztówek na Boże Narodzenie.
sing sang sung
Will you sing a song, please?
Lernen beginnen
śpiewać
Czy zaśpiewałbyś proszę piosenkę?
sit sat sat
He was sitting at his desk.
Lernen beginnen
siadać
On siedział przy swoim biurku.
sleep slept slept
Did you sleep well?
Lernen beginnen
spać
Czy spałeś dobrze?
speak spoke spoken
Could you speak more slowly, please?
Lernen beginnen
mówić
Czy mógłbyś proszę mówić trochę wolniej?
stand stood stood
Stand still for a moment.
Lernen beginnen
stać
Stań nieruchomo na moment.
steal stole stolen
His wallet was stolen.
Lernen beginnen
kraść
Ukradziono mu portfel.
swim swam swum
Can he swim?
Lernen beginnen
pływać
Czy on umie pływać?
take took taken
I'll take the dog for a walk.
Lernen beginnen
brać
Wezmę psa na spacer.
teach taught taught
She teaches at a local school.
Lernen beginnen
uczyć (kogoś)
Ona uczy w lokalnej szkole.
tell told told
I told him not to come.
Lernen beginnen
powiedzieć
Powiedziałem mu, żeby nie przychodził.
think thought thought
What do you think about it?
Lernen beginnen
myśleć
Co o tym sądzisz?
understand understood understood
Oh, now I understand.
Lernen beginnen
rozumieć
Och, teraz rozumiem.
wear wore worn
She was wearing a brown skirt and a blouse.
Lernen beginnen
nosić (ubranie)
Ona była ubrana w brązową spódniczkę i bluzkę.
write wrote written
Bill Gates wrote his first computer program when he was 13.
Lernen beginnen
pisać
Bill Gates napisał swój pierwszy program komputerowy, kiedy miał 13 lat.
can could -
I can't play the piano.
Lernen beginnen
móc umieć potrafić
Nie umiem grać na pianinie.
catch caught caught
She caught the ball.
Lernen beginnen
łapać
Ona złapała piłkę.
have had had
She has long, dark hair.
Lernen beginnen
mieć
Ona ma długie, ciemne włosy.
learn learnt learnt
I learn English every day.
Lernen beginnen
uczyć się
Uczę się angielskiego codziennie.
let let let
Let me think.
Lernen beginnen
pozwalać
(Niech pomyślę.
ring rang rung
The telephone rang at midnight.
Lernen beginnen
dzwonić telefonować
Telefon zadzwonił o północy.
shut shut shut
He shut the door.
Lernen beginnen
zamykać
On zamknął drzwi.
spend spent spent
How much do you spend on food?
Lernen beginnen
spędzać, wydawać
Jak dużo wydajesz na jedzenie?
throw threw thrown
He threw the ball in my direction.
Lernen beginnen
rzucać
(On rzucił piłkę w moim kierunku.
wake woke woken
They woke up at 6.
Lernen beginnen
budzić obudzić
Obudzili się o 6.
win won won
She won a teddy bear in a lottery.
Lernen beginnen
wygrać
Ona wygrała pluszowego misia na loterii.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.