Jack Kerouac

 0    31 Datenblatt    angelikaogar
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sukces wśród krytyków
Lernen beginnen
critical success
The book was met with the both commercial and critical success.
uważać coś za coś
On nie uważał tego tak naprawdę za kradzież.
Lernen beginnen
consider
He didn't really consider it stealing.
głupek, menel
Wyglądasz jak menel.
Lernen beginnen
bum
You look like a bum.
włóczyć się
Dlaczego wałęsasz się po ulicach?
Lernen beginnen
roam
Why do you roam the streets?
rozległy
Zobaczyłem przede mną ogromny ocean.
Lernen beginnen
vast
I saw a vast ocean ahead.
pejzaż, krajobraz
Krajobraz stał się znajomy.
Lernen beginnen
landscape
The landscape grew familiar.
szukać
Szukam sposobu, żeby znów go zobaczyć.
Lernen beginnen
seek (sought, sought)
I'm seeking a way to see him again.
odrzucać
Odrzuciła jego oświadczyny.
Lernen beginnen
reject
She rejected his proposal.
pragnienie, pożądanie
Zapewniam Cię, że nie miałem chęci tego robić.
Lernen beginnen
desire
I assure you I had no desire to do that.
rozpoczynać (np. podróż)
Rozpoczął podróż dookoła świata.
Lernen beginnen
embark on
He embark on trips around the world.
przypisywać coś komuś
On zawsze przypisuje sobie moje pomysły.
Lernen beginnen
credit somebody with something
He always credits himself with my ideas.
głęboko, wnikliwie
Był głęboko naznaczony śmiercią starszego brata.
Lernen beginnen
profoundly
He was profoundly marked by the death of his elder brother.
doprowadzać (do czegoś), powodować
Co spowodowało, że to powiedziałaś.
Lernen beginnen
prompt
What prompted you to say that?
sprawność
Zawsze byliśmy dumni z naszej sprawności fizycznej.
Lernen beginnen
prowess
We've always been pround of our athletic prowess.
układać się (np. o sytuacji)
Jego stypendium nie powiodło się.
Lernen beginnen
pan out
His football scholarship did not pan out.
ustalać, dowodzić coś
Chcę zaplanować pułapkę, żeby dowieść jego winy.
Lernen beginnen
establish
I want to plan a trap to establish his blame.
brudnopis, szkic
To tylko szkic, mogę go zmienić, jeśli chcesz.
Lernen beginnen
draft
It's just a draft, I can change it if you want.
wstępnie, niepewnie
Lernen beginnen
tentatively
mniejszość
Polacy są największą mniejszością narodową w Wielkiej Brytanii.
Lernen beginnen
minority
The Polish are the largest national minority in Great Britain.
marginalizować
zmarginalizowane grupy społeczne
Lernen beginnen
marginalise
marginalised social groups
nabywać, kupować
Wolę kupować przez Internet niż chodzić od sklepu do sklepu.
Lernen beginnen
purchase
I prefer purchasing online to going from shop to shop.
żądać czegoś
Kto dał Ci prawo, żeby czegokolwiek żądać?
Lernen beginnen
demand something
Who gave you the right to demand anything?
być zbieżnym z czymś
Zbieżne z 50-tą rocznicą
Lernen beginnen
coincide with something
coincide with the 50th anniversary
nieocenzurowany
Lernen beginnen
uncensored
uważać
Jak ktokolwiek może uważać ten film za śmieszny?
Lernen beginnen
deem
How could anyone deem this film funny?
dobitny, bez ogródek, śmiały
Książka była uważana za zbyt śmiałą.
Lernen beginnen
explicit
The book was deemed to explicit.
Uzyskać coś z czegoś
Książka zostanie uzyskana wyłącznie z oryginalnego manuskryptu.
Lernen beginnen
Draw something from something (draw, drew, drawn)
Book will be drawn solely from the original manuscript.
wyłącznie
Został wychowany wyłącznie przez swoją matkę.
Lernen beginnen
solely
He was raised solely by his mother.
zatytułowany
Lernen beginnen
entitled
krwotok
Miał krwotok wewnętrzny.
Lernen beginnen
hemorrhage
He had an internal hemorrhage.
wątroba
Lernen beginnen
liver

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.