Jarek's lesson - 19 November

 0    67 Datenblatt    aartek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
duży popyt na
Lernen beginnen
high demand for
absolwent / absolwentka studiów
Lernen beginnen
graduate / graduate studies
kierunek studiów
Lernen beginnen
field of study
wykonywać obowiązki służbowe
Lernen beginnen
perform duties
umowa o pracę
Lernen beginnen
work contract
wykazywać aktywność
Lernen beginnen
be active
wyższe stanowiska
Lernen beginnen
senior
stanowisko pracy, pozycja
Lernen beginnen
job, position
dostawca
Lernen beginnen
supplier
jak również, oraz, a także
Lernen beginnen
as well as
lokalna społecznośc
Lernen beginnen
the local community
zakres zadań
Lernen beginnen
range of tasks
przedstawiać / ukazywać
Lernen beginnen
present / show
odpowiada
Lernen beginnen
corresponds to
wszechstronne wykształcenie
Lernen beginnen
comprehensive education
jeżeli o mnie chodzi...
Lernen beginnen
if you ask me...
motywacja pracowników
Lernen beginnen
employee motivation
współzałożyciel
Lernen beginnen
Co-founder
główny udziałowiec
Lernen beginnen
major shareholder
według
Lernen beginnen
according to
cecha charakteru
Lernen beginnen
trait of character
cecha
Lernen beginnen
attribute
informatyczny
Lernen beginnen
computer
przekazywać, wyrażać
Lernen beginnen
communicate, to express
przekazywać zadania
Lernen beginnen
delegate tasks
rozwój zawodowy i osobisty
Lernen beginnen
professional and personal development
aktywna, z pomysłami (Covey)
Lernen beginnen
proactive
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
Lernen beginnen
community
Our company should do something for the local community.
społeczeństwo
Lernen beginnen
society
ostatnie zmiany
Lernen beginnen
recent developments
TVN oznacza
Lernen beginnen
TVN stands for
Znajduję coś/ napotkałem/ natknąłem się
Lernen beginnen
I come across something
przez cały czas, bez przerwy
Lernen beginnen
all the time, without a break
za każdym razem
Lernen beginnen
every time
jesteś wrzodem na dupie
Lernen beginnen
you are pain in the ass
Dawno się nie widzieliśmy => Nie widziałem cię od wieków.
Lernen beginnen
long time no see = > I haven't seen you for ages.
poważanie, docenienie
Lernen beginnen
appreciation
nie doceniasz
Lernen beginnen
you don't appreciate
szybka odpowiedź będzie mile widziane
Lernen beginnen
your quick reply would be much appreciated
Byłbym wdzięczny gdybyś mógł
Lernen beginnen
I would appreciate if you could
On jest opóźniony
Lernen beginnen
he is retarded
co za idiota (opóźniony)!
Lernen beginnen
what a retard!
burak
Lernen beginnen
redneck
mocne zdanie
Lernen beginnen
strong opinion
to oczywiste dla mnie
Lernen beginnen
it's obvious for me
Wiceminister
Lernen beginnen
Deputy Minister
zatrzymać
Opóźniła/zatrzymała go burza.
Lernen beginnen
to detain
He was detained by a snow storm.
aresztować (ale nie arrest)
Lernen beginnen
detain
Frekwencja (wybory)
Lernen beginnen
turnout (election)
wydać wyrok
Lernen beginnen
to rule
w obliczu czegoś
Lernen beginnen
to face sth
ojczyzną; ojczyzna
Lernen beginnen
homeland; homecountry
stanowi około 60%
Lernen beginnen
accounts for about 60%
konto / rachunek
Pieniądze zostaną przelane bezpośrednio na twoje konto.
Lernen beginnen
account
The money will be paid directly to your account.
tworzy, stanowi, też: nadrabia
Lernen beginnen
makes up
przystąpić
Lernen beginnen
join
prawnie wiążące porozumienie
Lernen beginnen
legally binding agreement
na uchwałę
Lernen beginnen
to pass the resolution
niezawodny samochód
Lernen beginnen
reliable car
wiarygodne wyniki
Lernen beginnen
reliable results
solidna firma
Lernen beginnen
reliable company
wiarygodne osoby
Lernen beginnen
reliable person
rozbieżności (między)
Lernen beginnen
discrepancy (between)
tymczasem
Lernen beginnen
meanwhile
trzymać się czegoś
Lernen beginnen
stick to
od podstaw, od początku
Lernen beginnen
from scratch, from the beginning
prawie nigdy
Lernen beginnen
hardly ever

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.