kolejne 100 slowek

 0    101 Datenblatt    kmac21
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
disk mirroring
Lernen beginnen
dublowanie dysków
dispatch
Lernen beginnen
przydzielać, rozdzielać, ekspediować, wysyłać
distributed data management
Lernen beginnen
zarządzanie danymi w systemach rozproszonych
3D line chart
Lernen beginnen
wykres liniowy 3W
dot matrix printer
Lernen beginnen
drukarka mozaikowa
dot printer
Lernen beginnen
drukarka igłowa
dots per inch DPI
Lernen beginnen
punkty na cal
downsizing
Lernen beginnen
miniaturyzacja
driver update service
Lernen beginnen
, usługa aktualizacji sterowników
dual mode operation
Lernen beginnen
praca w dwóch trybach
dual ported memory
Lernen beginnen
pamięć dwuwejściowa
dynamic HTML Dynamic
Lernen beginnen
dynamiczny HTML
EEPROM electrically
Lernen beginnen
programowalna pamięć stała wymazywalna elektrycznie
EGP Exterior Gateway protocol
Lernen beginnen
protokół zewnętrznej bramki protokół EGP
embedded hyperlink
Lernen beginnen
hiperodnośnik osadzony w tekście
emergency remote access
Lernen beginnen
awaryjny dostęp zdalny
end user
Lernen beginnen
zwykły użytkownik,
entry level user
Lernen beginnen
użytkownik o podstawowych wymaganiach
equipment reliability
Lernen beginnen
niezawodność sprzętu
erasable storage
Lernen beginnen
pamięć wymazywalna
error reporting mechanism
Lernen beginnen
mechanizm powiadamiania o błędach
evaluation tools
Lernen beginnen
narzędzia do oceny
event driven programming
Lernen beginnen
programowanie przez zdarzenia
expanded memory, EMS, XMS
Lernen beginnen
pamięć rozszerzona
expansion I/O slot
Lernen beginnen
gniazdo rozszerzeń WE/WY
external clocking
Lernen beginnen
taktowanie zewnętrzne
external power supply
Lernen beginnen
zasilacz zewnętrzny
factory default settings
Lernen beginnen
fabryczne ustawienia domyślne
fan and voltage monitoring
Lernen beginnen
monitorowanie wentylatora i napięcia
fast access storage
Lernen beginnen
fast access storage
filename extension
Lernen beginnen
rozszerzenie nazwy pliku
fine grained multiprocessing
Lernen beginnen
wieloprzetwarzanie precyzyjne
firmware upgrade
Lernen beginnen
uaktualnianie oprogramowania sprzętowego
fixed resources
Lernen beginnen
zasoby stałe
flash memory card
Lernen beginnen
karta pamięci błyskowej
floating point calculation
Lernen beginnen
obliczenia zmiennopozycyjne
frames per second FPS
Lernen beginnen
ramki na sekundę
FTP, file transfer protocol
Lernen beginnen
protokół transmisji plików w Internecie
full duplex audio card
Lernen beginnen
pełnodupleksowa karta dźwiękowa
Gateway to gateway
Lernen beginnen
protokół komunikacji między bramami
graphics performance
Lernen beginnen
wydajność przetwarzania grafiki
great expansion capabilities
Lernen beginnen
szerokie możliwości rozbudowy
hard copy
Lernen beginnen
kopia trwała, wydruk
hardware resource
Lernen beginnen
zasób sprzętu
heterogeneous network
Lernen beginnen
sieć niejednorodna, heterogeniczna
high capacity PCI hard drive
Lernen beginnen
dysk twardy PCI o dużej pojemności
high end professional users
Lernen beginnen
profesjonalni użytkownicy o wysokich wymaganiach
high performance audio
Lernen beginnen
dźwięk o wysokiej jakości
high resolution adjustment
Lernen beginnen
regulacja wysokiej rozdzielczości
high speed IrDA2
Lernen beginnen
szybki port na podczerwień
homepage
Lernen beginnen
strona główna
horizontal scroll bar
Lernen beginnen
pasek przewijania poziomego
hybrid integrated circuit
Lernen beginnen
hybrydowy układ scalony
IDP integrated data processing
Lernen beginnen
zintegrowane przetwarzanie danych
incompatibility
Lernen beginnen
niekompatybilność
information processing
Lernen beginnen
informatyka, przetwarzanie informacji
information technology, IT,
Lernen beginnen
informatyka
infrared LAN
Lernen beginnen
sieć lokalna pracująca w podczerwieni
in line
Lernen beginnen
wbudowany, wmontowany
input/output processor IOP
Lernen beginnen
procesor wejścia wyjścia
installation program, installer
Lernen beginnen
program instalacyjny
integrated colour printer/
Lernen beginnen
kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
copier/scanner
Lernen beginnen
kopiarka, skaner, drukarka
integrated computing system
Lernen beginnen
zintegrowany system przetwarzania danych
integrity conditions
Lernen beginnen
warunki spójności
intelligent segmentation recovery
Lernen beginnen
inteligentne odtwarzanie segmentacji
interface n
Lernen beginnen
interfejs
internal duplexing
Lernen beginnen
dupleksowanie wewnętrzne
intrusion detection processing
Lernen beginnen
przetwarzanie służące do wykrywania włamań
IP Internet protocol
Lernen beginnen
protokół Internetu, protokół IP
IRC Internet relay chat
Lernen beginnen
IRC
jack
Lernen beginnen
gniazdko
job control authority
Lernen beginnen
uprawnienie do zarządzania zadaniami
jumper
Lernen beginnen
jumper Englisch
zworka
keyboard lock button
Lernen beginnen
przycisk blokady klawiatury
LCD, liquid crystal display,
Lernen beginnen
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
leading edge graphics components
Lernen beginnen
najnowocześniejsze elementy graficzne
library database
Lernen beginnen
biblioteczna baza danych
license agreement
Lernen beginnen
umowa licencyjna
LIFO last in first out
Lernen beginnen
ostatni na wejściu, pierwszy na wyjściu
light weight protocols
Lernen beginnen
protokoły o dużej sprawności
liquid crystal display monitor
Lernen beginnen
monitor ciekłokrystaliczny
loadable driver
Lernen beginnen
sterownik ładowalny
local host
Lernen beginnen
lokalny host
mail forwarding
Lernen beginnen
przekazywanie poczty
mains
Lernen beginnen
sieć elektryczna
management of multivendor environment
Lernen beginnen
administrowanie środowiskami heterogenicznymi
master slave
Lernen beginnen
nadrzędny podległy,
media flexibility
Lernen beginnen
elastyczność nośników
media versatility
Lernen beginnen
różnorodność nośników
memory management unit MMU
Lernen beginnen
układ zarządzania pamięcią
memory reference instruction
Lernen beginnen
rozkaz z odwołaniem do pamięci
message retrieval
Lernen beginnen
wyszukiwanie wiadomości
mixed vendor network environment
Lernen beginnen
środowisko
multi access system
Lernen beginnen
system wielodostępny
multicasting
Lernen beginnen
transmisje zbiorowe,
multilingual support
Lernen beginnen
obsługa wielu języków
multitasking
Lernen beginnen
wielozadaniowosc
multi user system
Lernen beginnen
system wieloużytkowy
network database
Lernen beginnen
sieciowa baza danych
network management performance
Lernen beginnen
sprawność administrowania siecią

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.