lekcja 13.01

 0    37 Datenblatt    chelstus
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
please order dense concrete
Lernen beginnen
proszę zamówić gęsty beton
you can check quantity on the label
Lernen beginnen
możesz sprawdzić ilość na etykiecie
Temperature increased to 30 degree
Lernen beginnen
Temperatura wzrosła do 30 stopni
Overall thickness of the wall is 20 cm
Lernen beginnen
Całkowita grubość ściany wynosi 20 cm
The roof is at a slope of 30 percent
Lernen beginnen
Dach ma nachylenie 30 procent
The wall flush with external edge of the building
Lernen beginnen
Ściana zlicowana z zewnętrzną krawędzią budynku
He drew a vertical line on the wall
Lernen beginnen
Narysował pionową linię na ścianie
horizontal
Lernen beginnen
poziomy
I'll measure the level with dumpy level
Lernen beginnen
Zmierzę poziom niwelatorem
The walls are parallel
Lernen beginnen
Ściany są równoległe
The building is perpendicular to the street
Lernen beginnen
Budynek jest prostopadły do ​​ulicy
you should revise the expansion joint
Lernen beginnen
powinieneś dokonać korekty dylatacji
will you check diamter of the hole?
Lernen beginnen
czy sprawdzisz średnicę otworu?
the section was modified yesterday
Lernen beginnen
Przekrój został zmodyfikowany wczoraj
you have to set out the foundations
Lernen beginnen
musisz wytyczyć fundamenty
Mark the spots where you want to drill
Lernen beginnen
Zaznacz miejsca, w których chcesz wiercić
You can't pur concrete at minus 8 degree
Lernen beginnen
Nie możesz przecierać betonu przy minus 8 stopniach
Tie the rebar with wire
Lernen beginnen
Przywiąż zbrojenie drutem
Bend the bars or cut the ends
Lernen beginnen
Zegnij pręty lub utnij końcówki
He left the pallets by the wall
Lernen beginnen
Opuścił palety pod ścianą
Drill four holes in the slab
Lernen beginnen
Wywierć cztery otwory w płycie
Fill the gaps between the tiles with the grout
Lernen beginnen
Wypełnij szczeliny między płytkami fugą
We need to plub the wall
Lernen beginnen
Musimy wypionować ścianę
When will you level the trench?
Lernen beginnen
Kiedy będziesz poziomować wykop?
We have got five rolls of roofing felt
Lernen beginnen
Mamy pięć rolek papy dachowej
Half of the tiles are broken
Lernen beginnen
Połowa płytek jest popękanych
The are some planks by the fence
Lernen beginnen
Są jakieś deski przy płocie
There's no water insulation on the slab
Lernen beginnen
Nie ma izolacji wodnej na stropie
Polystyrene is the best termical insulation
Lernen beginnen
Styropian jest najlepszą izolacją termiczną
Fill the gaps with expansion foam
Lernen beginnen
Wypełnij szczeliny pianką montażową
Throw away this empty boxes
Lernen beginnen
Wyrzuć te puste pudełka
Take away all of the supports
Lernen beginnen
Zdejmij wszystkie podpory
Who took 13 tubes of glue?
Lernen beginnen
Kto wziął 13 tubek kleju?
We ordered 30 boxes of bolts and nuts
Lernen beginnen
Zamówiliśmy 30 pudełek śrub i nakrętek
Check the surface with a spirit level
Lernen beginnen
Sprawdź powierzchnię za pomocą poziomnicy
Order 30 packs of cutting discs for an angle grinder
Lernen beginnen
Zamów 30 paczek tarcz tnących do szlifierek kątowej
After concrete hardens, start power floating
Lernen beginnen
Po stwardnieniu betonu zacznij zacieranie (glatowanie)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.