negatywne emocje

 0    128 Datenblatt    fiszkotekakonto
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
potomek
Lernen beginnen
offspring
różnorodność
Lernen beginnen
diversity
cały
Lernen beginnen
entire
określony z góry
Lernen beginnen
pre-determined
środek do osiągnięcia celu przez kogoś innego
Lernen beginnen
a means to someone else's ends
niedopuszczalne
Lernen beginnen
unacceptable
przynoszący szkodę
Lernen beginnen
damaging
niezależność
Lernen beginnen
automony
spełniać oczekiwania innych ludzi
Lernen beginnen
live up to other's expectations
współtwórca
Lernen beginnen
co-creator
wniosek aplikacja zastosowanie
Lernen beginnen
applications
leczyć lekarstwo zadośćuczynienie
Lernen beginnen
remedy
wszczepić
Lernen beginnen
implant
poprzednik
Lernen beginnen
predecessor
zastąpienie
Lernen beginnen
replacement
lekarz
Lernen beginnen
physician
nieprzytomny pacjent
Lernen beginnen
unconscious patient
odzyskać świadomość
Lernen beginnen
regain consciousness
pozwolić umrzeć
Lernen beginnen
let sb die
decyzja o życiu i śmierci
Lernen beginnen
life and death decision
eutanazja
Lernen beginnen
euthanasia
obsługiwanie posługiwanie
Lernen beginnen
handling
ustanowienie praw wprowadzenie w życie
Lernen beginnen
enactment of laws
dalsze
Lernen beginnen
further
wydłużyć agonie
Lernen beginnen
prolong the agony
umierać z powodu
Lernen beginnen
be dying of
nieuleczalna choroba
Lernen beginnen
terminal disease
stan wegetacyjny
Lernen beginnen
vegetative state
odłączyć respirator
Lernen beginnen
stop the respirator
uśmiercić
Lernen beginnen
put to death
osoba w starczym wieku niedołężna
Lernen beginnen
senile person
wyzdrowienie
Lernen beginnen
recovery
zakończyć
Lernen beginnen
terminate
mierzalny
Lernen beginnen
measurable
cenne
Lernen beginnen
valuable
poprawiający się ulepszający
Lernen beginnen
improving
nieuleczalna choroba
Lernen beginnen
incurable illness
wzbudzać, rozbudzać
Lernen beginnen
arouse
zabijanie z litości
Lernen beginnen
mercy killing
głęboko upośledzone dziecko
Lernen beginnen
profoundly retarded child
wyrazić czyjąś zgodę
Lernen beginnen
express one's consent
dobrowolna, nieobowiązowa, świadoma
Lernen beginnen
voluntary
świadomy przytomny
Lernen beginnen
conscious
świadomy poinformowany i czymś
Lernen beginnen
aware
prawo do śmierci
Lernen beginnen
the right to death
prosić
Lernen beginnen
ask for
oskarżyć
Lernen beginnen
accuse of
ignorować czyjąś wolę
Lernen beginnen
ignore one's will
opinia publiczna
Lernen beginnen
opinion poll, public opinion
rosnące przyzwolenie
Lernen beginnen
growing consent
opowiadać się za
Lernen beginnen
opt for
przyjęcie, wcielenie w życie regulacji prawnych
Lernen beginnen
adoption of regulations
przyspieszyć
Lernen beginnen
accelerate
nieuleczalnie chory
Lernen beginnen
terminally ill
wyrazić życzenie
Lernen beginnen
express a wish
anonimowa ankieta
Lernen beginnen
anonymous survey
przeprowadzić
Lernen beginnen
carry out
administrować, kierować, zarządzać zaaplikować
Lernen beginnen
administer
oddział (jednostka) intensywnej opieki medycznej
Lernen beginnen
intensive care unit
umyślnie, celowo, rozmyślnie
Lernen beginnen
deliberately
pomagać przy
Lernen beginnen
provide assistance with
wsparcie (np. finansowe), pomoc (w czymś)
Lernen beginnen
assistance
dbać o kogoś, troszczyć się o kogoś
Lernen beginnen
provide for sb
wnieść sprawę do sądu
Lernen beginnen
bring a case to court
obowiązkowy, przymusowy absolutny, specjalny
Lernen beginnen
compulsory
chronicznie
Lernen beginnen
chronically
nadmierne obciążenie
Lernen beginnen
excessive burden
niezbędny, istotny, ważny, decydujący
Lernen beginnen
crucial
ustalenie, plan urządzenie, przygotowanie porozumienie, umowa
Lernen beginnen
arrangement
umowa
Lernen beginnen
agreement contract
konserwacja, pielęgnacja utrzymywanie w niezmiennym stanie
Lernen beginnen
maintenance
konserwować, podtrzymywać, zachowywać na tym samym poziomie utrzymywać (np. finansowo), żywić twierdzić, mówić
Lernen beginnen
maintain
umożliwiać, dawać możność, pozwalać
Lernen beginnen
enable
zmienić, zmodyfikować
Lernen beginnen
alter
wydarzyć się, wystąpić, pojawić się
Lernen beginnen
occur
zachęcać, mobilizować
Lernen beginnen
encourage
rozwiązywanie problemów
Lernen beginnen
Troubleshooting
osiągać
Lernen beginnen
achieve
robić postępy postęp
Lernen beginnen
progress
konserwencje, skutki następstwo
Lernen beginnen
implications repercussion consequence
zapobieganie
Lernen beginnen
prevention
różnorodność, rozmaitość
Lernen beginnen
diversity variety
kojarzyć (coś z czymś), wiązać (fakty)
Lernen beginnen
associate
stanowić, reprezentować Dodaj do powtórek w eTutor
Lernen beginnen
constitute
ważny znaczący
Lernen beginnen
significant important
wstępny, przygotowawczy, eliminacyjny wstęp, wstępna uwaga eliminacje
Lernen beginnen
preliminary
kwalifikować się, nadawać się, warunkować
Lernen beginnen
qualify
przed czymś, wcześniej od czegoś
Lernen beginnen
prior to sth
jakościowy
Lernen beginnen
Qualitative
ilościowy
Lernen beginnen
quantitative
następujące
Lernen beginnen
following
w zasadzie, zasadniczo
Lernen beginnen
basically
kolekcjonować, zbierać
Lernen beginnen
collect
obecnie
Lernen beginnen
currently
poprawiać, ulepszać
Lernen beginnen
improve
efektywność, skuteczność
Lernen beginnen
effectiveness
badanie dochodzenie
Lernen beginnen
investigation
próbować
Lernen beginnen
attempt
próba test
Lernen beginnen
attempt trial test
żywotność
Lernen beginnen
viability
ugoda iść na kompromis
Lernen beginnen
compromise
ludzie starsi, ludzie w podeszłym wieku
Lernen beginnen
the elderly
wydawać się, jawić się, wyglądać
Lernen beginnen
appear
tu
Lernen beginnen
herein
dać, dawać, skutkować
Lernen beginnen
yield
najnowszy niedawny
Lernen beginnen
recent
perspektywa, punkt widzenia
Lernen beginnen
perspectives
szacować określać
Lernen beginnen
assess estimate evaluate
strata
Lernen beginnen
loss
okoliczny, otaczający
Lernen beginnen
surrounding
solidny, niezawodny, wiarygodny
Lernen beginnen
reliable
wśród między
Lernen beginnen
among
pobieżny zdawkowy powierzchniowy na 1 rzut oka
Lernen beginnen
cursory
wywnioskować, konkludować
Lernen beginnen
conclude
reszta
Lernen beginnen
residue
niemniej jednak jednakże
Lernen beginnen
Nonetheless
usuwanie
Lernen beginnen
clearance
wskazywać, pokazywać
Lernen beginnen
indicate
kilka parę
Lernen beginnen
saveral
zdarzenie, wypadek występowanie (np. fenomenu, gatunków) przykład
Lernen beginnen
occurrence
uwikłać się
Lernen beginnen
ravel
rozwiązać rozwikłać
Lernen beginnen
unravel
zasadniczy, podstawowy, fundamentalny
Lernen beginnen
underlying
użytkować, eksploatować, wykorzystywać
Lernen beginnen
utilise
albo
Lernen beginnen
either
guz, nowotwór złośliwy
Lernen beginnen
malignancy malignance
wydział katedra
Lernen beginnen
departament faculty
demontaż
Lernen beginnen
disassembly

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.