Pani Asia spr. natural environment

 0    83 Datenblatt    kamilmordziak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
środowisko naturalne
Lernen beginnen
Natural Environment
problemy ochrony środowiska / zagrożenia dla środowiska
Lernen beginnen
ENVIRONMENTAL PROBLEMS/THREATS TO THE ENVIRONMENT
nagromadzające / gnijące śmieci
Lernen beginnen
piled-up/rotting rubbish
nielegalne wysypiska
Lernen beginnen
Illegal landfills
zaśmiecone ulice
Lernen beginnen
littered streets
zanieczyszczone powietrze / woda / zanieczyszczenie powietrza / wody
Lernen beginnen
polluted air/water/ air/water pollution
efekt cieplarniany, który prowadzi do globalnego ocieplenia
Lernen beginnen
greenhouse effect WHICH LEADS TO global warming
uszkodzenie warstwy ozonowej
Lernen beginnen
depletion of the ozone layer
kwaśne deszcze
Lernen beginnen
acid rains
głód
Lernen beginnen
famine
oddychać powietrzem
Lernen beginnen
unbreathable air
wzrost liczby osób cierpiących na alergie
Lernen beginnen
the increase in the number of people suffering from allergies
zagrożone/wymarłe gatunki
Lernen beginnen
endangered species, extinct species
wyginąć
Lernen beginnen
to become extinct
skażona woda
Lernen beginnen
contaminated water
szkodliwe działanie
Lernen beginnen
HARMFUL ACTIVITY
wysypisko śmieci
Lernen beginnen
Dump rubbish
uliczne / leśne śmieci
Lernen beginnen
Litter streets//forest
emisja dwutlenku węgla
Lernen beginnen
To Emit carbon dioxide
uwalniają gazy trujące
Lernen beginnen
Release poisonous gases
emisja dwutlenku węgla
Lernen beginnen
The emissions of carbon dioxide
spaliny samochodowe (te z motocykli też;)
Lernen beginnen
Exhaust fumes
plamy ropy
Lernen beginnen
Oil spills
paliwa kopalne
Lernen beginnen
Fossil fuels
wyczerpywać surowce naturalne
Lernen beginnen
Exploit natural resources
kłusować
Lernen beginnen
Poach
Hunt animals for tusks
Lernen beginnen
Hunt animals for tusks
nosić futra
Lernen beginnen
Wear fur coats
wycinanie lasów
Lernen beginnen
Deforestation
wycinać drzewa
Lernen beginnen
Cut down trees
zniszczenie siedliska zwierząt
Lernen beginnen
Destroy animals’ habitat
używać nawozów sztucznych
Lernen beginnen
Use chemical fertilizers
freony
Lernen beginnen
CFCs
zniszczenie lasków tropikalnych
Lernen beginnen
Destruction of rain forest
ludzie
Lernen beginnen
PEOPLE
eko-wojownicy
Lernen beginnen
eco-warriors
ekolodzy
Lernen beginnen
conservationists
służby komunalne
Lernen beginnen
municipal services
truciciele
Lernen beginnen
polluters
ochrona środowiska na dużą skalę
Lernen beginnen
PROTECTING ENVIRONMENT ON A LARGE SCALE
korzystać z energii słonecznej
Lernen beginnen
use solar power
budować oczyszczalnie ścieków
Lernen beginnen
build sewage plants
chronić przyrodę / nature / energię
Lernen beginnen
conserve wildlife/nature/energy
ochraniać zagrożone gatunki
Lernen beginnen
preserve endangered species
zakładać rezerwaty
Lernen beginnen
set up nature/wildlife reserves
zwalaczać nielegalne pozbywanie się śmieci
Lernen beginnen
fight illegal rubbish dumping
zatrzymać nielegalne polowania
Lernen beginnen
stop illegal hunting
prowadzić kampanie
Lernen beginnen
launch campaigns
podnieść świadomość publiczną
Lernen beginnen
raise public awareness
rozwijać transport publiczny
Lernen beginnen
develop public transport
rozwijać ścieżki rowerowe
Lernen beginnen
develop cycle lanes
wprowadzić przepisy regulujące prawa zwierząt
Lernen beginnen
introduce laws regulating animal rights
zakazać samochodów w cetrum miasta
Lernen beginnen
ban cars from city center
rozwijać alternatywne źródła energii
Lernen beginnen
develop alternative sources of energy
inwestować w projekty odnawialnych źródeł energii
Lernen beginnen
invest in RENEWABLE SOURCES OF ENERGY projects
zapewnić pojemniki na szkło
Lernen beginnen
provide bottle banks
wprowadzić zakaz handle kością słoniową / futrami
Lernen beginnen
impose a ban on ivory/fur coats trading
właściwe odprowadzanie ścieków
Lernen beginnen
proper sewage disposal
zakaz toreb plastikowych
Lernen beginnen
ban plastic carrier bags
dotowanie schronisk dla zwierząt
Lernen beginnen
subsidize animal shelters
rozwijać przemysł recyklingowy
Lernen beginnen
develop recycling industry
organizować akcje sprzątania świata
Lernen beginnen
organize clean-up actions
indywidualne działania
Lernen beginnen
INDIVIDUAL ACTIONS
używać surowców wtórnych / opakowań biodegradowalnych
Lernen beginnen
use recyclable materials/biodegradable packaging
oszczędzać wodę / energię (wyłączać światło)
Lernen beginnen
save water/energy(switch off the light)
brać butelki do pojemników na szkło / butelki
Lernen beginnen
take bottles into bottle bank
miejsce z kontenerami na butelki/pojemnik na zużyte butelki
Lernen beginnen
bottle bank
podnosić śmieci
Lernen beginnen
pick up litter
kupować produkty przyjazne dla środowiska
Lernen beginnen
buy environmentally-friendly products
stosować naturalne nawozy
Lernen beginnen
use natural fertilizers
korzystać z transport publicznego
Lernen beginnen
use public transport
używać ponownie puste słoiki
Lernen beginnen
reuse empty jars
segregować / sortować śmieci z gospodarstw domowych
Lernen beginnen
segregate/sort household rubbish
używać bezołowiowej benzyny
Lernen beginnen
use unleaded petrol
kupować produkty z minimalną ilością opakowania
Lernen beginnen
buy items with minimal wrapping
kupować samochody z katalizatorem
Lernen beginnen
buy a car with a catalytic converter
wprowadzać naturalną kontrolę /zwalczanie szkodników
Lernen beginnen
introduce natural pest control
używać podlegających rozkładowi / biodegradowalnych opakowań
Lernen beginnen
use biodegradable packaging
urządzenia elektryczne
Lernen beginnen
electrical appliances
używać żarówek enegro-oszczędnych
Lernen beginnen
use energy-efficient bulbs
pozostawić otwarty kran / zakręcić kran
Lernen beginnen
leave water running/turn off the tap
palić śmieci
Lernen beginnen
incinerate rubbish
zasadzić drzewo
Lernen beginnen
plant a tree

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.