pedagogika lekcja 2

 0    34 Datenblatt    piotrusiek5
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
język obcy
Lernen beginnen
foreign language
kompetencje językowe
Lernen beginnen
linguistic competence
kompetencje matematyczne
Lernen beginnen
mathematical competence
komunikacja interpersonalna
Lernen beginnen
interpersonal communication
kształtowanie komunikacji językowych
Lernen beginnen
developing linguistic communication
kształtowanie kompetencji językowych w edukacji elementarnej
Lernen beginnen
developing linguistic competence in elementary education
kształtowanie kompetencji matematycznych
Lernen beginnen
developing mathematical competence
kształtowanie postaw przedsiębiorczości
Lernen beginnen
developing entrepreneurial skills
logika
Lernen beginnen
logic
logopedia
Lernen beginnen
speech therapy
matematyka
Lernen beginnen
mathematics
media w edukacji
Lernen beginnen
Media in Education
metodologia badań
Lernen beginnen
research methodology
metody badań pedagogicznych
Lernen beginnen
methods of educational research
metody i techniki pracy terapeutycznej i wychowawczej z rodziną
Lernen beginnen
methods and techniques of therapeutic and educational work with families
metodyka doradztwa zawodowego
Lernen beginnen
methodology of vocational guidance
metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Lernen beginnen
methodology of care and upbringing
metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej
Lernen beginnen
methodology of preventive and social rehabilitation
metodyka pracy socjalnej
Lernen beginnen
methodology of social work
metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
Lernen beginnen
methodology of corrective and compensatory activities forc children with reading and writng disorders
metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki
Lernen beginnen
methodology of corrective and compensatory activities for children with learning difficulties in mathematics
metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
Lernen beginnen
methodology of corrective and compensatory activities for children with motor development disorders
metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Lernen beginnen
methodology of corrective and compensatory activities
metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
Lernen beginnen
methodology of therapeutic activities for children with emotional and social development disoreders
metodyka zajęć terapeutycznych
Lernen beginnen
methodology of therapeutic activities
mikrostruktury wychowawcze
Lernen beginnen
educational microenvironments
młodzież jako przedmiot badań pedagogicznych
Lernen beginnen
young people as an object educational research
oligofrenopedagogika
Lernen beginnen
oligophrenopedagogy
opieka paliatywna
Lernen beginnen
Palliative Care
organizacja i funkcjonowanie instytucji socjalnych
Lernen beginnen
organization and functioning of social institutions
organizacja instytucji opiekuńczo-wychowawczych
Lernen beginnen
organization of care and upbringing
organizacja
Lernen beginnen
organisation
organizacja procesu terapeutycznego
Lernen beginnen
organisation of the therapeutic process
osoba niepełnosprawna
Lernen beginnen
disabled person

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.