podstawowe słownictwo prawnicze

 0    322 Datenblatt    johami
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
company
Lernen beginnen
spółka
partnership
Lernen beginnen
spółka osobowa
corporation, corp.
Lernen beginnen
spółka kapitałowa
civil law partnership
Lernen beginnen
spółka cywilna
general partnership
Lernen beginnen
spółka jawna
limited partnership partnership in commendam
Lernen beginnen
spółka komandytowa
silent partnership
Lernen beginnen
spółka cicha
partnership limited by shares
Lernen beginnen
spółka komandytowo akcyjna
limited liability company Ltd
Lernen beginnen
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
stock corporation
Lernen beginnen
spółka akcyjna
public corporation
Lernen beginnen
spółka notowana na giełdzie w publicznym obrocie
private corporation
Lernen beginnen
spółka której akcje nie są w publicznym obrocie
business trust
Lernen beginnen
trust związek przedsiębiorstw
beneficiary
Lernen beginnen
beneficjariusz trustu o ograniczonej odpowiedzialności
trustee
Lernen beginnen
powiernik o nieograniczonej odpowiedzialności osobistej
Inc. Incorporated
Lernen beginnen
zarejestrowana
municipal corporation
Lernen beginnen
spółka samorządowa
public service utility corporation
Lernen beginnen
zakład użyteczności publicznej
partner
Lernen beginnen
wspólnik
to become a partner
Lernen beginnen
zostać wspólnikiem
to buy out a partner
Lernen beginnen
wykupić przejąć udział wspólnika
to make somebody a partner
Lernen beginnen
uczynić kogoś wspólnikiem
to take a partner
Lernen beginnen
przyjąć wspólnika
personal liability
Lernen beginnen
odpowiedzialność osobista
limited unlimited liability
Lernen beginnen
ograniczona nieograniczona odpowiedzialność
general partner
Lernen beginnen
komplementariusz
limited partner
Lernen beginnen
komandytariusz
dormant secret sleeping partner
Lernen beginnen
cichy wspólnik
managing partner
Lernen beginnen
wspólnik zarządzający
senior partner leading partner
Lernen beginnen
główny wspólnik
inactive silent partner
Lernen beginnen
wspólnik nie zarządzający spółką
active working partner
Lernen beginnen
wspólnik czynny
shareholder
Lernen beginnen
udziałowiec akcjonariusz
ordinary shareholder
Lernen beginnen
zwykły udziałowiec akcjonariusz
preference shareholder
Lernen beginnen
posiadacz akcji uprzywilejowanych
registered shareholder
Lernen beginnen
posiadacz akcji imiennych
small minority shareholder
Lernen beginnen
drobny udziałowiec akcjonariusz
controlling major principal shareholder
Lernen beginnen
główny udziałowiec akcjonariusz
shareholders' meeting
Lernen beginnen
zgromadzenie udziałowców akcjonariuszy
stockholder
Lernen beginnen
akcjonariusz
stockholders' book
Lernen beginnen
rejestr akcjonariuszy
stockholders' meeting
Lernen beginnen
zgromadzenie akcjonariuszy
capital
Lernen beginnen
kapitał
nominal original opening capital
Lernen beginnen
kapitał zakładowy spółki
capital interest
Lernen beginnen
odsetki od kapitału
capital reduction
Lernen beginnen
obniżenie kapitału
increase of capital
Lernen beginnen
podniesienie kapitału
to freeze the capital
Lernen beginnen
zamrozić kapitał
to withdraw the capital
Lernen beginnen
wycofać kapitał
floating capital
Lernen beginnen
kapitał obrotowy
gains and losses
Lernen beginnen
zyski i straty
capitalization
Lernen beginnen
kapitalizacja
share
Lernen beginnen
udział akcji
stock
Lernen beginnen
akcja
common share
Lernen beginnen
akcja zwykła nie uprzywilejowana
preferencje preferred priority share
Lernen beginnen
akcja uprzywilejowana
share stock to bearer
Lernen beginnen
akcja na okaziciela
inscribed registered share
Lernen beginnen
akcja imienna
dividend
Lernen beginnen
dywidenda
share ex dividend
Lernen beginnen
akcja bez prawa do dywidendy
share with limited voting
Lernen beginnen
akcja z ograniczonym prawem głosu
share with plural voting
Lernen beginnen
akcja uprzywilejowana co do głosu
Block parcel of shares
Lernen beginnen
pakiet akcji
stock exchange
Lernen beginnen
giełda papierów wartościowych
shares issuing issue
Lernen beginnen
emisja akcji
issue prospectus
Lernen beginnen
prospekt emisyjny
subscription of shares
Lernen beginnen
zapis subskrypcja na akcje
issue par
Lernen beginnen
cena emisyjna
IPO Initial Public Offering
Lernen beginnen
publiczna oferta sprzedaży akcji
share stock price
Lernen beginnen
kurs akcji
share quotation
Lernen beginnen
notowanie giełdowe
withdrawal of shares
Lernen beginnen
wycofanie akcji z obiegu
to apply for shares
Lernen beginnen
zapisywać się na akcje
to hold shares
Lernen beginnen
posiadać akcje
to pay up shares
Lernen beginnen
pokrywać akcje
to issue shares
Lernen beginnen
emitować akcje
books
Lernen beginnen
księgi rachunkowe
accountant bookkeeper
Lernen beginnen
księgowy
first head accountant bookkeeper
Lernen beginnen
główny księgowy
to audit the books
Lernen beginnen
kontrolować księgi rachunkowe
to cook the books
Lernen beginnen
dokonywać oszustw w księgach rachunkowych
statute(s) articles of association
Lernen beginnen
statut
executive power
Lernen beginnen
władza wykonawcza
controlling power
Lernen beginnen
władza kontrolna
delegation of power
Lernen beginnen
delegowanie przekazanie władzy
external auditor
Lernen beginnen
audytor zewnętrzny
Board of Directors BoD
Lernen beginnen
zarząd wyposażony także w funkcje kontrolne
Chairperson of the company
Lernen beginnen
prezes spółki
President of the Board
Lernen beginnen
prezes zarządu
CEO Chief Executive Officer
Lernen beginnen
dyrektor wykonawczy generalny
CFO Chief Financial Officer
Lernen beginnen
dyrektor ds. finansowych
CTO Chief Technology Officer
Lernen beginnen
dyrektor ds. technologi
Executive Managing Board
Lernen beginnen
zarząd
Supervisory Board Council
Lernen beginnen
rada nadzorcza
Revisory Commission
Lernen beginnen
komisja rewizyjna
Board meeting
Lernen beginnen
posiedzenie zarządu
Board member member of a board
Lernen beginnen
członek zarządu
meeting of shareholders stockholders
Lernen beginnen
zgromadzenie udziałowców/akcjonariuszy
annual meeting
Lernen beginnen
doroczne zgromadzenie
ordinary extraordinary meeting – zwyczajne nadzwyczajne zgromadzenie
Lernen beginnen
zwyczajne nadzwyczajne zgromadzenie
to call convene summon a meeting
Lernen beginnen
zwołać zgromadzenie
to attend a meeting
Lernen beginnen
uczestniczyć w zgromadzeniu
to hold a meeting
Lernen beginnen
odbywać zgromadzenie
motion
Lernen beginnen
wniosek
to file a motion
Lernen beginnen
wystąpić z wnioskiem
to adopt a motion
Lernen beginnen
przyjąć wniosek
to reject a motion
Lernen beginnen
odrzucić wniosek
resolution
Lernen beginnen
uchwała
to vote
Lernen beginnen
głosować
to vote for something against something
Lernen beginnen
głosować za czymś przeciwko czemuś
to vote through
Lernen beginnen
przyjąć w głosowaniu
to vote down
Lernen beginnen
odrzucić w głosowaniu
voting
Lernen beginnen
głosowanie
voting right right of vote
Lernen beginnen
prawo głosu
to abstain from voting
Lernen beginnen
wstrzymać się od głosu
Agrement contract
Lernen beginnen
umowa
freedom of contract
Lernen beginnen
zasada swobody umów
party to a contract
Lernen beginnen
strona umowy
subject of a contract
Lernen beginnen
przedmiot umowy
content of a contract
Lernen beginnen
treść umowy
legal relation
Lernen beginnen
stosunek prawny
legal person juridical entity
Lernen beginnen
osoba prawna
Oral verbal
Lernen beginnen
w formie ustnej
in writing
Lernen beginnen
w formie pisemnej
notarized
Lernen beginnen
w formie aktu notarialnego
draft of an agrement a contract
Lernen beginnen
projekt umowy
mutual reciprocal agrement contract
Lernen beginnen
umowa wzajemna
bilateral agrement contract
Lernen beginnen
umowa dwustronna
multilateral agrement contract
Lernen beginnen
umowa wielostronna
model agrement contract
Lernen beginnen
umowa wzorcowa
nude naked agrement contract
Lernen beginnen
umowa nieodpłatna pod tytułem darmym
preliminary agrement contract
Lernen beginnen
umowa przedwstępna
binding
Lernen beginnen
wiążący
bound by contrach agreement
Lernen beginnen
związany umową
valid
Lernen beginnen
ważny ważna czynność prawna, umowa
void
Lernen beginnen
nieważna czynność prawna, umowa
as per agreement
Lernen beginnen
zgodnie z umową
stipulated by agreement
Lernen beginnen
ustalone w umowie
by mutual agreement
Lernen beginnen
za obopólnym porozumieniem
coming under agreement contract
Lernen beginnen
objęty umową
fulfillment of an agreement a contract
Lernen beginnen
wykonanie umowy
breach of contract
Lernen beginnen
naruszenie umowy
clause of an agreement a contract
Lernen beginnen
klauzula umowy
items of of an agreement a contract
Lernen beginnen
punkty umowy
provision of an agreement a contract
Lernen beginnen
postanowienie umowy
to draw up an agreement a contract
Lernen beginnen
sporządzić umowę
to conclude an agreement to enter into an agrement
Lernen beginnen
zawrzeć umowę
to sign an agreement
Lernen beginnen
podpisać umowę
to abide by an agreement
Lernen beginnen
dotrzymywać umowy
to violate an agreement
Lernen beginnen
naruszyć postanowienia umowy
to enforce an agreement
Lernen beginnen
dochodzić sądownie wykonania umowy
to perform an agreement
Lernen beginnen
wykonać umowę
to invalidate cancel an agreement
Lernen beginnen
unieważnić umowę
to dissolve an agreement
Lernen beginnen
rozwiązwiazanie umowy
selected types of contracts
Lernen beginnen
rodzaje umów
lease agreement
Lernen beginnen
umowa najmu dzierżawy
leasing agreement
Lernen beginnen
umowa leasingu
licence agreement
Lernen beginnen
umowa licencyjna
loan agreement
Lernen beginnen
umowa pożyczki
mandatory agreement
Lernen beginnen
umowa zlecenia
management agreement
Lernen beginnen
umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem kontrakt menedżerski
marriage agreement
Lernen beginnen
umowa małżeńska intercyza
partnership agreement
Lernen beginnen
umowa spółki
Abuse
Lernen beginnen
wykorzystywanie
Alibi
Lernen beginnen
alibi
Apel
Lernen beginnen
apelacja
Arson
Lernen beginnen
podpalenie
Arsonist
Lernen beginnen
podpalacz
Assasin
Lernen beginnen
podpalać
Assassination
Lernen beginnen
zamach
Assualt
Lernen beginnen
napad
Bail
Lernen beginnen
kaucja
Barrister
Lernen beginnen
adwokat
Blackmail
Lernen beginnen
szantaż
Blackmailer
Lernen beginnen
szantażysta
Booty
Lernen beginnen
łup
break-in
Lernen beginnen
włamanie
Bribery
Lernen beginnen
łapówkarstwo
Burglar
Lernen beginnen
włamywacz
Burglary
Lernen beginnen
włamanie
capital punishment
Lernen beginnen
kara śmierci
Carjacking
Lernen beginnen
porwanie samochodu z kierowcą
Case
Lernen beginnen
sprawa sądowa
chief justice
Lernen beginnen
sędzia najwyższy
civil Cort
Lernen beginnen
sad cywilny
Conviction
Lernen beginnen
skazanie
Corruption
Lernen beginnen
korupcja
Cort
Lernen beginnen
sąd
court of apel
Lernen beginnen
sąd apelacyjny
Courthous
Lernen beginnen
budynek sądowy
Courtroom
Lernen beginnen
sala sądowa
Crime
Lernen beginnen
zbrodnia
criminal code
Lernen beginnen
kodeks karny
death penalty
Lernen beginnen
kara śmierci
Deposition
Lernen beginnen
zeznanie pisemne
diminished responsibility
Lernen beginnen
ograniczona poczytalność
Discrimination
Lernen beginnen
dyskryminacja
drink-driving
Lernen beginnen
jazda po pijanemu
driving Ban
Lernen beginnen
odebranie prawa jazdy
electric chair
Lernen beginnen
krzesło elektryczne
Embezzlement
Lernen beginnen
Sprzeniewierzenie malwersacja
Embezzler
Lernen beginnen
defraudant
Evidence
Lernen beginnen
Dowód materiał dowodowy
Eyewitness
Lernen beginnen
naoczny świadek
Fine
Lernen beginnen
mandat
Frogery
Lernen beginnen
fałszerstwo
Guilty
Lernen beginnen
winny
Harassment
Lernen beginnen
Nękanie dokuczanie
Heating
Lernen beginnen
przesłuchanie
Hijacker
Lernen beginnen
porywacz
Hijacking
Lernen beginnen
porwanie samolotu pociągu
Impeachment
Lernen beginnen
Oskarżenie zakwestionowanie prezydenta
Indictment
Lernen beginnen
Oskarżenie zakwestionowanie prezydenta
Innocent
Lernen beginnen
niewinny
Jail
Lernen beginnen
więzienie
Joyrider
Lernen beginnen
osoba która ukradła samochód żeby się nim tylko przejechać
Joyriding
Lernen beginnen
przejażdżka skradzionym samochodem
Judge
Lernen beginnen
sędzia
Juror
Lernen beginnen
juror sędzia przysięgły
Jury
Lernen beginnen
ława przysięgłych
Justice
Lernen beginnen
sprawiedliwość
Kidnaper
Lernen beginnen
porywacz
Kidnaping
Lernen beginnen
porwanie dla okupu
Killer
Lernen beginnen
zabójca
Law
Lernen beginnen
prawo
Law suit
Lernen beginnen
cywilny proces
Legal
Lernen beginnen
Prawny prawniczy
life imprisonment
Lernen beginnen
dożywotnie więzienie
Loot
Lernen beginnen
łup
Manslaughter
Lernen beginnen
zabójstwo
money launderer
Lernen beginnen
osoba która pierze brudne pieniądze
money laundering
Lernen beginnen
pranie brudnych pieniędzy
Mugger
Lernen beginnen
bandyta
Mugging
Lernen beginnen
napad
Oath
Lernen beginnen
przysięga
Offence
Lernen beginnen
wykroczenie
Offender
Lernen beginnen
przestępca
on-the-spot fine
Lernen beginnen
mandat na miejscu zdarzenia
parking ticket
Lernen beginnen
mandat za złe parkowanie
Penalty
Lernen beginnen
kara
Perjurer
Lernen beginnen
krzywoprzysiężca
Per jury
Lernen beginnen
krzywoprzysięstwo
Pickpocketing
Lernen beginnen
kradzież kieszonkowa
Piracy
Lernen beginnen
piractwo
Plea
Lernen beginnen
oświadczenie pozwanego
Poacher
Lernen beginnen
kłusownik
Poaching
Lernen beginnen
kłusownictwo
Prison
Lernen beginnen
więzienie
probation officer
Lernen beginnen
kurator sądowy
Proof
Lernen beginnen
dowód
Prosecutor
Lernen beginnen
oskarżyciel
Punishment
Lernen beginnen
kara
Ransom
Lernen beginnen
okup
Rape
Lernen beginnen
gwałt
Raper
Lernen beginnen
gwałciciel
sexual abuse
Lernen beginnen
molestowanie
Shoplifter
Lernen beginnen
złodziej sklepowy
Shop lifting
Lernen beginnen
kradzież w sklepie
Smuggler
Lernen beginnen
przemytnik
Smuggling
Lernen beginnen
przemyt
Supreme Court
Lernen beginnen
Sąd Najwyższy
Testimony
Lernen beginnen
zeznanie
the Demence
Lernen beginnen
obrona
the dock
Lernen beginnen
ława oskarżonych
the High Court
Lernen beginnen
Sąd Najwyższy
the prosecution
Lernen beginnen
oskarżenie
Theft
Lernen beginnen
złodziejstwo
to abrogate a law
Lernen beginnen
znieść, odwołać prawo
to accuse
Lernen beginnen
oskarżyć
to acquit
Lernen beginnen
uniewinnić
to annul a marrige
Lernen beginnen
uznać za niebyłe małżeństwo
to apel
Lernen beginnen
apelować błagać
to appear in Cort
Lernen beginnen
wstawić się w sądzie
to award custody to
Lernen beginnen
przyznać opiekę nad dzieckiem
to be in kustody
Lernen beginnen
być tymczasowo aresztowanym
to be robbed
Lernen beginnen
być obrabowanym
to bend rulet
Lernen beginnen
nagiąć przepisy zasady
to bargle
Lernen beginnen
włamać się
to charge
Lernen beginnen
oskarżyć
to commit per jury
Lernen beginnen
popełnić krzywoprzysięstwo
to commit a crime
Lernen beginnen
popełnić przestępstwo, zbrodnie
to contravene
Lernen beginnen
wykroczyć, przekroczyć
to convict
Lernen beginnen
skazać uznać winnym
to embezzle
Lernen beginnen
zdefraudować sprzeniewierzyć
to grant custody to
Lernen beginnen
przyznać opiekę nad dzieckiem
to harass
Lernen beginnen
nękać dokuczać komuś
to impeach a president
Lernen beginnen
oskarżyć oficjalnie prezydenta
to indict
Lernen beginnen
oskarżyć kogoś oficjalnie
to infringe
Lernen beginnen
naruszyć pogwałcić
to joyride
Lernen beginnen
przejechać się skradzionym samochodem
to kidnap
Lernen beginnen
porwać dla okupu
to launder Money
Lernen beginnen
prać brudne pieniądze
to lodge an appeal
Lernen beginnen
składać apelację
to lose the case
Lernen beginnen
przegrać sprawę
to murder
Lernen beginnen
zamordować
to overturn a Verdict
Lernen beginnen
Obalić zmienić wyrok
to pass sentencje
Lernen beginnen
osłosić wyrok
to pervert
Lernen beginnen
demoralizować deprawować manipulować
to pervert the course of justice
Lernen beginnen
manipulować przebiegiem procesu sądowego
to plead guilty
Lernen beginnen
przynać się do winy
to plead not guilty
Lernen beginnen
nie przyznawać się do winy
to prosecute
Lernen beginnen
oskarżyć
to quash
Lernen beginnen
Kasować anulować
to release from prison
Lernen beginnen
wypuścić z więzienia
to return a Verdict
Lernen beginnen
ogłosić werdykt
to set a precedens
Lernen beginnen
ustanowić precedens
to shoplift
Lernen beginnen
okraść sklep
to smuggle
Lernen beginnen
przemycać
to Steal
Lernen beginnen
ukraść coś
to sue Somebody
Lernen beginnen
pozwać kogoś
to trespass
Lernen beginnen
zgrzeszyć wkroczyć wtargnąć na czyjś teren
to try
Lernen beginnen
sądzić
to uphold a Verdict
Lernen beginnen
podtrzymać wyrok
to win the case
Lernen beginnen
wygrać sprawę
to witness
Lernen beginnen
zaświadczyć
Trespass
Lernen beginnen
grzech wkroczenie na czyjś teren nielegalni
Trial
Lernen beginnen
proces sądowy
Tribunal
Lernen beginnen
trybunał
Vandal
Lernen beginnen
wandal
Vandalism
Lernen beginnen
wandalizm
Verdict
Lernen beginnen
Wyrok werdykt
wheel clamp
Lernen beginnen
blokada na koło

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.