Podstawowe zwroty i frazy część 5

 0    84 Datenblatt    greg0031
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
czy to w ogóle możliwe że
Lernen beginnen
is it at all likely that
czy to ważne?
Lernen beginnen
does it matter?
czy to wszystko?
Lernen beginnen
will that be all?
czy to wydaje się mieć sens?
Lernen beginnen
does that seem to make sense?
czy wolno mi się przedstawić
Lernen beginnen
may I introduce myself
czy wolno mi się przedstawić?
Lernen beginnen
may I introduce myself?
czy wyraziłem się jasno?
Lernen beginnen
have I made myself clear?
czy wyrażam się jasno?
Lernen beginnen
do I make myself clear?
czy zechciałby pan
Lernen beginnen
would you mind
czyja (teraz) kolej?
Lernen beginnen
whose turn is it?
czynić cuda, dokonywać cudów, działać cuda
Lernen beginnen
to work wonders
czyste szaleństwo
Lernen beginnen
simple madness
czysty przypadek
Lernen beginnen
mere accident
czyż czas nie leci!
Lernen beginnen
doesn't time fly!
czyż to nie zaskakujące?
Lernen beginnen
isn't that surprising?
dać wyraźnie do zrozumienia że
Lernen beginnen
to make it clear that
dajmy już temu spokój
Lernen beginnen
skip it
dalej!
Lernen beginnen
go on!
dalej, dawaj!
Lernen beginnen
come on!
daleki jestem od
Lernen beginnen
far be it from me to
daleki od prawdy
Lernen beginnen
wide of the truth
dalekie podobieństwo
Lernen beginnen
a distant likeness
daleko
Lernen beginnen
a long way off
daleko, hen
Lernen beginnen
far away
daleko od
Lernen beginnen
far from
daleko stąd
Lernen beginnen
miles away
daleko z tyłu
Lernen beginnen
far behind
dano mu do zrozumienia
Lernen beginnen
he was given to understand
dałbym ci pięćdziesiąt lat
Lernen beginnen
I should guess your age at fifty
o którym mowa
Lernen beginnen
in question
dawać poczucie bezpieczeństwa
Lernen beginnen
to give a sense of security
dawaj jeszcze raz
Lernen beginnen
come again
dawne czasy
Lernen beginnen
faraway times
dawniej
Lernen beginnen
formerly
dawno się nie widzieliśmy
Lernen beginnen
long time no see
decyzja należy do pana
Lernen beginnen
the decision is yours
definitywnie?
Lernen beginnen
definitely?
delikatnie mówiąc, mówiąc łagodnie
Lernen beginnen
to put it mildly
dla mnie nie dziękuję
Lernen beginnen
not for me thank you
dla odmiany
Lernen beginnen
for a change
dla żartu, dla śmiechu
Lernen beginnen
for fun
dlaczego miałoby mnie to obchodzić?
Lernen beginnen
why should I care?
dlaczego tak jest że
Lernen beginnen
why is it that
dlaczegoż to?
Lernen beginnen
why's that?
dlatego, zatem
Lernen beginnen
therefore
długo nie zabawię
Lernen beginnen
I won't be long
długo po
Lernen beginnen
long after
długo potrwać
Lernen beginnen
take long
długotrwały
Lernen beginnen
prolonged
długowieczny
Lernen beginnen
long-lived
do czego oni zmierzają?
Lernen beginnen
what are they playing at?
do czego to doprowadzi?
Lernen beginnen
what are things coming to?
do czego to wszystko służy, czemu to wszystko służy?
Lernen beginnen
what's it all for?
do czego to wszystko doprowadzi? co z tego wszystkiego wyniknie?
Lernen beginnen
how will it all end?
do czego zmierzasz?
Lernen beginnen
what are you driving at?
do grobowej deski
Lernen beginnen
for ever and a day
do licha!
Lernen beginnen
hang it all!
do niczego, nic niewart
Lernen beginnen
good for nothing
do niedawna
Lernen beginnen
until recently
do ostatka
Lernen beginnen
to the last
do ostatniego tchu
Lernen beginnen
to the last gasp
do pewnego stopnia
Lernen beginnen
to some extent, to some degree
do przesady
Lernen beginnen
to a fault
do przyjęcia
Lernen beginnen
acceptable
do samego dna, aż do dna
Lernen beginnen
down to the bottom
do samego końca
Lernen beginnen
to the very end
do syta
Lernen beginnen
bellyfully
do szpiku kości
Lernen beginnen
to the bone
do tego czasu
Lernen beginnen
by that time
do tej pory
Lernen beginnen
till then
do tego się to sprowadza
Lernen beginnen
this is what it comes down
do tego stopnia
Lernen beginnen
thus far
do tej pory, jak dotąd, dotychczas
Lernen beginnen
so far
do trzech razy sztuka
Lernen beginnen
third time lucky
do upadłego, do ostatka
Lernen beginnen
to the bitter end
do usług!
Lernen beginnen
at your service!
to na razie!
Lernen beginnen
so long!
do woli
Lernen beginnen
at pleasure
do wyboru
Lernen beginnen
at choice
dobra, lepiej w drogę!
Lernen beginnen
well, better be going!
dobre dwa kilometry
Lernen beginnen
two long kilometres
dobre kontakty, dobre powiązania, dobre znajomości
Lernen beginnen
good connexions
dobre trzy godziny
Lernen beginnen
fully three hours
dobrze ci się śmiać ale
Lernen beginnen
it's all very well for you to laugh but

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.