Podstawowe zwroty i frazy część 7

 0    188 Datenblatt    lynn0031
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
gdybym tak znał szczęśliwe liczby
Lernen beginnen
I wish I knew the lucky numbers
gdybym tylko wiedział
Lernen beginnen
if only I knew
gdybym wiedział
Lernen beginnen
if I knew
gdybyś mnie zapytał
Lernen beginnen
If you ask me
gdybyś się z nim widział
Lernen beginnen
should you see him
gdzie indziej
Lernen beginnen
somewhere else
gdzie mam cię podrzucić?
Lernen beginnen
where shall I drop you?
gdzie się zatrzymałeś? gdzie przebywasz?
Lernen beginnen
where are you staying?
gdzieniegdzie
Lernen beginnen
in places
gęsiego
Lernen beginnen
in Indian file
gęsty ruch
Lernen beginnen
dense traffic
głęboko wierzę, że, jestem przeświadczony, że
Lernen beginnen
I'm confident
głowa do góry!
Lernen beginnen
take heart!
głową naprzód
Lernen beginnen
head first
głównie, w głównej mierze
Lernen beginnen
mainly
główny powód
Lernen beginnen
the main reason
głównym powodem jest to że
Lernen beginnen
the main reason is that
głupie wymówki
Lernen beginnen
silly excuses
gniewne spojrzenie
Lernen beginnen
a look of anger
gniewnym tonem
Lernen beginnen
in an angry tone
godny uwagi
Lernen beginnen
worthy of remark
godzina drogi piechotą
Lernen beginnen
an hour's walking distance
gorszy niż kiedykolwiek
Lernen beginnen
worse than ever
gorszy niż zwykle
Lernen beginnen
below par
gorzej niż kiedykolwiek
Lernen beginnen
worse than ever
gorzka prawda; słowa prawdy
Lernen beginnen
home truth
gra słów
Lernen beginnen
wordplay
grać na zwłokę
Lernen beginnen
play for time
graniczyć z absurdem
Lernen beginnen
to verge on the absurd
grubiaństwa; przekleństwa
Lernen beginnen
bad (strong) language
grubo się mylisz; jesteś w wielkim błędzie
Lernen beginnen
you are entirely mistaken
grzech byłoby się skarżyć, nie mogę narzekać
Lernen beginnen
musn't grumble
gwara złodziejska; gryps
Lernen beginnen
thieves' Latin
halo czy to 8285589?
Lernen beginnen
hello is that 8285589?
honorowe miejsce
Lernen beginnen
place of honour
hurra!
Lernen beginnen
hooray!
i co jeszcze?
Lernen beginnen
and what else?
i co odpowiedziałeś?
Lernen beginnen
and what did you answer?
i takie tam
Lernen beginnen
and whatnot
i dziwna rzecz; i o dziwo
Lernen beginnen
and strange to say
i kto by pomyślał!
Lernen beginnen
who'd have thought!
i na tym koniec
Lernen beginnen
and there's an end of it
i nie ma co do tego cienia wątpliwości?
Lernen beginnen
and there isn't a shadow of doubt about that?
i po co to?
Lernen beginnen
what use is that?
im mniej słów na ten temat, tym lepiej
Lernen beginnen
the less said the better
Ile to waży?
Lernen beginnen
how much does it weigh?
im mniej tym lepiej
Lernen beginnen
the less the better
im wcześniej tym lepiej
Lernen beginnen
the sooner the better
inaczej
Lernen beginnen
in another way
inaczej; innym sposobem
Lernen beginnen
in a different manner
inni mówią że
Lernen beginnen
other people say that
innym razem
Lernen beginnen
another time
innymi słowy; inaczej mówiąc
Lernen beginnen
in other words
istnieją wszelkie możliwości
Lernen beginnen
there is every possibility
istnieje prawdopodobieństwo, że; prawdopodobnie
Lernen beginnen
the probability is that
iść piechotą
Lernen beginnen
to go on foot
iść za przykładem
Lernen beginnen
to follow sb's example
ja bym radził
Lernen beginnen
I'd advice to
ja bym zalecał
Lernen beginnen
I would recommend
ja tego nie mówiłem
Lernen beginnen
I didn't say so
ja to mam pecha
Lernen beginnen
just my luck
jadą na tym samym wózku
Lernen beginnen
they are in the same boat
jak amen w pacierzu
Lernen beginnen
sure as eggs is eggs
jak by to ująć? jakbym to mógł ująć?
Lernen beginnen
how can I put this?
jak chcecie
Lernen beginnen
just as you like
jak ci leci?
Lernen beginnen
how are you getting on?
jak ci się powodzi?
Lernen beginnen
how are you going on?
jak ci się wiedzie? jak cię życie traktuje?
Lernen beginnen
how's life treating you?
jak ci to wygląda?
Lernen beginnen
how does it look to you?
jak dotąd; dotychczas
Lernen beginnen
thus far
jak grom z jasnego nieba
Lernen beginnen
out of the blue
jak idzie?
Lernen beginnen
how goes it?
jak leci?
Lernen beginnen
how's it going?
jak mam się do ciebie zwracać?
Lernen beginnen
how shall I call you?
jak mam to rozwiązać?
Lernen beginnen
how do I sort this out?
jak miło was zobaczyć
Lernen beginnen
how nice to see you
jak mogę to najlepiej objaśnić?
Lernen beginnen
how can I best explain this?
jak mogę to wytłumaczyć?
Lernen beginnen
how can I explain this?
jak mogę was namówić?
Lernen beginnen
how can I persuade you to?
jak najprędzej, w najwcześniejszej możliwej chwili
Lernen beginnen
at the earliest possible moment
jak najszczerzej
Lernen beginnen
in all honesty
jak najszybciej
Lernen beginnen
as quick as you can
jak najwcześniej
Lernen beginnen
as soon as possible
jak nowy
Lernen beginnen
as good as new
jak odnosisz się do?
Lernen beginnen
how do you react on?
jak okiem sięgnąć
Lernen beginnen
as far as the eye can reach
jak opowiadają
Lernen beginnen
as the story runs
jak zareagowałeś?
Lernen beginnen
how did you react?
jak rozum, rozsądek nakazywał
Lernen beginnen
as reason was
jak się okazało
Lernen beginnen
as it turned out
jak się to wymawia?
Lernen beginnen
how do you pronounce that?
jak się to pisze?
Lernen beginnen
how to spell that?
jak śmiesz?
Lernen beginnen
how dare you?
jak to było z nim
Lernen beginnen
as in his case
jak to ładnie z twojej strony; jakiś ty dobry
Lernen beginnen
how kind of you
jak to? jakim cudem?
Lernen beginnen
How so?
jak to się stało?
Lernen beginnen
how did it happen?
jak to się stało, że (ty)
Lernen beginnen
how did you come to that (you)
jak to wygląda?
Lernen beginnen
what does it look like?
jak twoja rodzina?
Lernen beginnen
how is your family?
jak ty to rozumiesz? co ty na to?
Lernen beginnen
what do you make of this?
jak u licha
Lernen beginnen
how on earth
jak widzisz tę sprawę?
Lernen beginnen
how do you see this thing?
jak z bicza strzelił
Lernen beginnen
in no time
jak życie?
Lernen beginnen
how's life?
jaki jest poprawny sposób?
Lernen beginnen
what is the correct way to?
what is your attitude towards?
Lernen beginnen
jaki jest twój stosunek do?
jaki sens mówić takie rzeczy?
Lernen beginnen
what's the sense of saying such things?
jaki w tym sens?, co to da?
Lernen beginnen
what's the use of it?
jakie jest twoje zdanie
Lernen beginnen
what's your opinion of (about)
jakie masz życzenie?
Lernen beginnen
what's your wish?
jakie są twoje zainteresowania?
Lernen beginnen
what are your interests?
jakie są twoje poglądy co do?
Lernen beginnen
what are your views on?
jakie są twoje odczucia co do?
Lernen beginnen
what are your feelings about?
jakie są twoje wrażenia
Lernen beginnen
what are your impressions?
jakie śliczne!
Lernen beginnen
how lovely!
jakie to jest duże?
Lernen beginnen
what size is it?
jakie to jest szerokie? jaką to ma szerokości?
Lernen beginnen
how wide is it?
jakie to wkurzające!
Lernen beginnen
how infuriating!
jakie to zrobiło na tobie wrażenie?
Lernen beginnen
how did that impress you?
jakieś 10 lat temu
Lernen beginnen
some ten years ago
jakieś dwa miesiące; kwestia dwóch miesięcy
Lernen beginnen
a matter of two month
jakieś dwadzieścia kilometrów
Lernen beginnen
some twenty kilometres
jakieś zastrzeżenia?
Lernen beginnen
any objection?
jakież to ciekawe
Lernen beginnen
how interesting
jakież to nudne
Lernen beginnen
how boring!, how dull!
jakiś facet dzwonił
Lernen beginnen
a guy has called
jako ostatnia deska ratunku
Lernen beginnen
as a last resort
jako tako
Lernen beginnen
after a fashion
jasne że umiem to zrobić
Lernen beginnen
sure I can do it
jechać jak rakieta
Lernen beginnen
go like a bomb
jeden na milion
Lernen beginnen
one of a million
jeden przy drugim; obok siebie; ramię przy ramieniu
Lernen beginnen
side by side
jednak, jednakże
Lernen beginnen
however
jedno z dwojga
Lernen beginnen
one of two things
jednokierunkowa, w jedną stronę
Lernen beginnen
one-way
jednym słowem
Lernen beginnen
in one word
jedyne pocieszenie
Lernen beginnen
the only consolation
jego dni są policzone
Lernen beginnen
his days are numbered
jego pierwsza reakcja na
Lernen beginnen
his first reaction to
To jest absolutnie konieczne
Lernen beginnen
it is absolutely necessary
jest bardziej niż prawdopodobne że
Lernen beginnen
it's more than likely that
jest blisko osiemdziesiątki (wiek)
Lernen beginnen
he's near on eighty (age)
jest całkiem pewne że
Lernen beginnen
it's quite certain
jest coraz mniej czasu
Lernen beginnen
time is getting short
jest coś w tym co mówisz ale
Lernen beginnen
there's something in what you say but
jest dobrze wiedzieć
Lernen beginnen
it's good to know
jest jak za dawnych czasów
Lernen beginnen
it's just like old times
jest mi niezmiernie miło
Lernen beginnen
I'm delighted
jest mi niezmiernie przykro
Lernen beginnen
I'm extremely sorry
jest moim obowiązkiem
Lernen beginnen
it is my duty to
sprawy nie idą dobrze, jest niedobrze
Lernen beginnen
things aren't going well
jest pan serdecznie zaproszony do udziału w przyjęciu
Lernen beginnen
you are cordially invited to attend a reception
to jest powodem do niepokoju
Lernen beginnen
It is cause for anxiety
on jest wrakiem człowieka
Lernen beginnen
he's a wreck
ona jest wszystkim co mam
Lernen beginnen
she's is all I have
to jest złożone z dwóch części
Lernen beginnen
it is made up of two parts
jest znacznie lepiej
Lernen beginnen
it's much better
jestem absolutnie przekonany
Lernen beginnen
I'm absolutely convinced
jestem bardzo optymistycznie nastawiony co do
Lernen beginnen
I'm very optimistic as to
jestem bardzo wdzięczny
Lernen beginnen
I'm very grateful
jestem bardzo zadowolony z
Lernen beginnen
I'm very pleased about
jestem bardzo zaniepokojony że
Lernen beginnen
I'm very concerned that
jestem bardzo zobowiązany
Lernen beginnen
I'm much obliged
jestem bezradny
Lernen beginnen
I'm helpless
jestem całkiem przekonany że
Lernen beginnen
I'm quite certain that
jestem ci bardzo zobowiązany
Lernen beginnen
I'm very much obliged to you
jestem do pańskiej dyspozycji
Lernen beginnen
I am at your service
jestem dokładnie tego samego zdania
Lernen beginnen
I'm of exactly the same opinion
jestem dopiero początkujący
Lernen beginnen
I'm only a beginner
jestem dość dobry w
Lernen beginnen
I'm pretty good at
jestem dość pewien
Lernen beginnen
I'm fairly sure
jestem głęboko przekonany że
Lernen beginnen
I'm deeply convinced that
jestem głęboko wdzięczny
Lernen beginnen
I'm deeply grateful
jestem niezadowolony
Lernen beginnen
I'm displeased
jestem ogromnie wdzięczny (komuś)
Lernen beginnen
I'm immensely grateful (to sb)
jestem pewien na sto procent
Lernen beginnen
I'm a hundred per cent certain
jestem przeciw temu
Lernen beginnen
I'm against it
jestem przyzwyczajony do
Lernen beginnen
I am used to
jestem zaszczycony mogąc cię poznać
Lernen beginnen
I'm delighted to meet you
jestem tego samego zdania
Lernen beginnen
I am of the same opinion
jestem wielkim fanem
Lernen beginnen
I'm a big fan of
jestem wstrząśnięty
Lernen beginnen
I'm shocked
jestem z powrotem, wróciłem
Lernen beginnen
I'm back
jestem za
Lernen beginnen
I'm for
Jestem przeciw
Lernen beginnen
I'm against
jestem zafascynowany
Lernen beginnen
I'm fascinated
zjawiska paranormalne
Lernen beginnen
paranormal phenomena

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.