Podstawowe zwroty i frazy część 7

 0    74 Datenblatt    thea0031
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ile kosztuje?
Lernen beginnen
how much is?
Ile to ma długości?
Lernen beginnen
how long is it?
Ile to ma głębokości?
Lernen beginnen
how deep is it?
Ile to ma grubości?
Lernen beginnen
how thick is it?
im mniej słów na ten temat, tym lepiej
Lernen beginnen
the less said the better
im mniej, tym lepiej
Lernen beginnen
the less, the better
inaczej
Lernen beginnen
in another way
innymi słowy; inaczej mówiąc
Lernen beginnen
in other words
istnieją wszelkie możliwości
Lernen beginnen
there is every possibility
istnieje prawdopodobieństwo że; prawdopodobnie
Lernen beginnen
the probability is that
iść piechotą
Lernen beginnen
to go on foot
iść za przykładem
Lernen beginnen
to follow sb's example
ja bym radził
Lernen beginnen
I'd advice to
ja tego nie mówiłem
Lernen beginnen
I didn't say so
ja to mam pecha
Lernen beginnen
just my luck
jadą na tym samym wózku
Lernen beginnen
they are in the same boat
jak amen w pacierzu
Lernen beginnen
sure as eggs is eggs
jak by to ująć? jakbym to mógł ująć?
Lernen beginnen
how can I put this?
jak chcecie
Lernen beginnen
just as you like
Jak miałem powiedzieć
Lernen beginnen
As I was say
jak ci się powodzi?
Lernen beginnen
how are you going on?
jak długo żyję, odkąd żyję
Lernen beginnen
in all my born days
jak do diabła (do cholery)?
Lernen beginnen
how the hell (heck)?
jak dotąd; dotychczas, na razie
Lernen beginnen
thus far, as yet
jak gdyby wszystko wiedział
Lernen beginnen
like he knows everything
jak grom z jasnego nieba
Lernen beginnen
out of the blue
jak jeden mąż
Lernen beginnen
like one man
jak mam się do ciebie zwracać?
Lernen beginnen
how shall I call you?
jak mam to rozwiązać?
Lernen beginnen
how do I sort this out?
jak miło was zobaczyć
Lernen beginnen
how nice to see you
jak mogę to wytłumaczyć?
Lernen beginnen
how can I explain this?
jak mówiłem; jak powiedziałem
Lernen beginnen
like I said
jak najprędzej, w najwcześniejszej możliwej chwili
Lernen beginnen
at the earliest possible moment
jak najspieszniej; nie tracąc ani chwili
Lernen beginnen
with all speed
jak najszczerzej
Lernen beginnen
in all honesty
jak najszybciej
Lernen beginnen
as quick as you can
jak najwcześniej
Lernen beginnen
as soon as possible
jak nowy
Lernen beginnen
as good as new
jak okiem sięgnąć
Lernen beginnen
as far as the eye can reach
jak legenda głosi
Lernen beginnen
as legend has it
jak opowiadają
Lernen beginnen
as the story runs
jak zareagowałeś?
Lernen beginnen
how did you react?
jak rozum, rozsądek nakazywał
Lernen beginnen
as reason was
jak się okazało
Lernen beginnen
as it turned out
jak się to wymawia?
Lernen beginnen
how do you pronounce that?
jak się to pisze?
Lernen beginnen
how do you spell that?
jak śmiesz?
Lernen beginnen
how dare you?
jak to było z nim
Lernen beginnen
as in his case
jak to? jakim cudem?
Lernen beginnen
how so?
jakim cudem
Lernen beginnen
what miracle
jak to ładnie z twojej strony; jakiś ty dobry
Lernen beginnen
how kind of you
jak to się stało?
Lernen beginnen
how come?
jak to się stało że (ty)
Lernen beginnen
how did it happen that (you)
jak to wygląda?
Lernen beginnen
what does it look like?
jak ty to rozumiesz? co ty na to?
Lernen beginnen
what do you make of this?
jak u licha?
Lernen beginnen
how on earth?
jak widzisz tę sprawę?
Lernen beginnen
how do you see this thing?
jak z bicza strzelił
Lernen beginnen
in no time
jak zwykle
Lernen beginnen
as usual
jaka była jej reakcja?
Lernen beginnen
what was her reaction?
jaka byłaby twoja rada?
Lernen beginnen
what would your advice be?
jaka jest twoja opinia co do?
Lernen beginnen
what's your opinion of?
jaki jest poprawny sposób?
Lernen beginnen
what is the correct way to?
jaki jest twój stosunek do?
Lernen beginnen
what is your attitude towards?
jaki sens mówić takie rzeczy?
Lernen beginnen
what's the sense of saying such things?
jaki w tym sens, co to da
Lernen beginnen
what's the use of it
jakie jest pana zdanie
Lernen beginnen
what's your opinion of (about)
jakie są twoje zainteresowania?
Lernen beginnen
what are your interests?
jakie są twoje poglądy co do?
Lernen beginnen
what are your views on?
jakie śliczne!
Lernen beginnen
how lovely!
jakie to jest duże?
Lernen beginnen
what size is it?
jakie to jest szerokie? jaką to ma szerokości?
Lernen beginnen
how wide is it?
jakie to wkurzające!
Lernen beginnen
how infuriating!
jakie to zrobiło na tobie wrażenie?
Lernen beginnen
how did that impress you?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.