Road accident

 0    49 Datenblatt    sebii123
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mnóstwo, mnogość
Nigdy wcześniej nie widziałem tak wiele gwiazd.
Lernen beginnen
multitude
I had never seen such a multitude of stars before.
small accident in which your car hits something but you are not hurt
Lernen beginnen
bump
zdarzenia drogowe
Lernen beginnen
road events
ciarki (zimna, podniecenia)
Lernen beginnen
flesh creep
dużo czynników które prowadzą do tragedi
Lernen beginnen
plenty of factors that lead to tragedy
niepowodzenie, nieszczęście
Lernen beginnen
misfortune, failure, misery
czynniki środowiskowe
Lernen beginnen
Environmental factors
mechaniczne braki
Lernen beginnen
mechanical shortcomings
ponure statystyki
Lernen beginnen
grim statistics
determinujący czynnik
Lernen beginnen
determining factor
najbardziej powszechne błędy pochodzą ze złej oceny.
Lernen beginnen
The most common faults stem from misjudgement.
źle oceniać, nie doceniać
Lernen beginnen
misjudge
krzywizna drogi
Lernen beginnen
the curvature of the road
Trzeźwi kierowcy mają tendencję do zachowania się nieodpowiedzialnie.
Lernen beginnen
Sober drivers tend to behave irresponsibly.
nieprzestrzeganie znaków drogowych i oznaczeń
Lernen beginnen
disobeying road signs and markings
przekraczanie prędkości maksymalnej
Lernen beginnen
exceeding the maximum speed
nierozsądnie, nieroztropnie
On przeprosił za swoje nierozsądne uwagi.
Lernen beginnen
injudiciously
He has apologized for his injudiciously remarks. /ˌɪndʒʊˈdɪʃəsli/
nieostrożnie, nierozważnie
zmiana pasa ruchu nieostrożnie
Lernen beginnen
incautiously
changing lanes incautiously
ignorowanie świateł drogowych
Lernen beginnen
ignoring traffic lights
niedbalstwo, niedopatrzenie
Lernen beginnen
negligence, negligence
zaniedbania w wykonywaniu procedur bezpieczeństwa
Lernen beginnen
negligence in carrying out safety procedures
brak odpowiedniej uwagi
Lernen beginnen
lack of proper attention
pośpiech
Lernen beginnen
haste, a rush, a great hurry
niepewność w podejmowaniu właściwych decyzji
Lernen beginnen
uncertainty about taking the right decisions
popełnić tak wiele błędów
Lernen beginnen
commit so many errors
wrodzony, właściwy
wrodzona nieufność wobec cudzoziemców
Lernen beginnen
inherent
inherent distrust of foreigners
wyobrażenie, spostrzeżenie
rozumienie przez dzieci świata
Lernen beginnen
perception
children's perceptions of the world
przetwarzać informacje z innych źródeł takich jak radio, rozmowa z pasażerami
Lernen beginnen
process information from other sources such as radio, talking to passengers
zdolności umysłowe
Lernen beginnen
mental capacity
stąd, więc
Lernen beginnen
hence
kierowca, którego percepcja jest przeciążona może przegapić lub ignorować ważne informacje na drodze
Lernen beginnen
driver, whose perception is overloaded may miss or ignore important information on the road
Jego decyzje często są niedokładne
Lernen beginnen
His decisions are often inaccurate
przypominać sobie (coś)
Lernen beginnen
recall (something)
rozproszenia pamięci i zawężona percepcja może ostatecznie doprowadzić do śmiertelnego błędu.
Lernen beginnen
Memory dispersion and narrow perception could eventually lead to fatal error.
ustrojstwo, gadżet
Lernen beginnen
gizmo
ułatwiać, umożliwiać
Komputery mogą być używane w celu ułatwienia nauki języków obcych.
Lernen beginnen
facilitate
Computers can be used to facilitate language learning.
odebrać w pewien sposób, postrzegać
Lernen beginnen
perceive
śliskie warunki
Lernen beginnen
slippery conditions
system nocnego widzenia
Lernen beginnen
night vision system
ostrzeżenie przed przeszkodą na drodze
Lernen beginnen
obstacle alert
kamera wizji tylnej
Lernen beginnen
Rear vision camera
powszechny, pospolity
powszechne akcesoria
Lernen beginnen
commonplace
commonplace accessories
oponent, przeciwnik, adwersarz
Lernen beginnen
adversary, oponent
wyłaniać się, majaczyć, widnieć
Nagle wyłoniła się góra przed nimi.
Lernen beginnen
wyłaniać się, majaczyć, widnieć Englisch
loom
Suddenly a mountain loomed up in front of them.
pozornie, na pierwszy rzut oka
Nowy minister miała do czynienia z pozornie niemożliwym zadaniem.
Lernen beginnen
seemingly
The new minister was faced with a seemingly impossible task.
poważne niebezpieczeństwo (związane z utratą czegoś, np życia)
Lernen beginnen
grave danger
rozpraszać uwagę
Lernen beginnen
distract attention
bawić się czymś
Lernen beginnen
fidget with something
nie brzmi to jak przepis na katastrofę?
Lernen beginnen
It does not sound like a recipe for disaster?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.