Sat Science 1

 0    30 Datenblatt    mareknowak7777
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
surefire
surefire way
bad behavior is a sure-fire way of getting attention
Lernen beginnen
murowany
murowany sposób
złe zachowanie to najpewniejszy sposób na uzyskanie uwagę
average
average height
the average temperature in May was 64°F
Lernen beginnen
sredni
Średnia wysokość
Średnia temperatura w maju wynosiła 64 ° C
unravel
unravel the mystery
they were attempting to unravel the cause of death
Lernen beginnen
rozwikłać
rozwikłać tajemnicę
oni próbują rozwikłać przyczynę śmierci
intake
holes for the air intake
your daily intake of calories
Lernen beginnen
spożycie
otwory do wlotu powietrza
Twoja dzienna dawka kalorii
aging
looking after aging relatives
the external signs of aging
Lernen beginnen
starzenie się
opiekę krewnych starzenia
zewnętrzne oznaki starzenia
among other task
Lernen beginnen
Wśród innych zadań
triggered
an allergy can be triggered by stress or overwork
Lernen beginnen
wywołany
alergii mogą być wywołane przez stres lub przepracowania
leading to
Lernen beginnen
prowadzący do
invigorate
give strength or energy to
the shower had invigorated her
Lernen beginnen
krzepić, orzeźwiać
dać siłę lub energię do
flag (verb)
flag(noun)
“greatfully” would be flagged as a misspelling of “gratefully" /////////if you begin to flag, there is an excellent café to revive you
Lernen beginnen
stracić siły, oklapnąć
flaga, źdźbło zboża
mark (an item) for attention or treatment in a specified way.////////(of a person) become tired, weaker, or less enthusiastic.
seep out
water began to seep through the soles of his boots
Lernen beginnen
sączyć się
(of a liquid) flow or leak slowly through porous material or small holes.
yeast
Lernen beginnen
drożdże
mammalian
Lernen beginnen
ssaków
pounce upon
pounce (noun)
the wolf pounced on the rat
Lernen beginnen
rzucić się na
pazur, błyskawiczny ruch
zarodkowych nerki rzucić się na
kidney
Lernen beginnen
nerka
uptick
The company's prosperity isn't coming from an uptick in demand for information technology.
Lernen beginnen
a small increase
dobrobytu firmy nie pochodzi z uptick popytu na technologie informatyczne
beef up
Lernen beginnen
wzmacniać
stave off
Lernen beginnen
zażegnać
disorders
Lernen beginnen
Zaburzenia
diabetes
Lernen beginnen
cukrzyca
standpoint
an attitude to or outlook on issues, typically arising from one's circumstances or beliefs.
she writes on religion from the standpoint of a believer
Lernen beginnen
punkt widzenia
postawa lub spojrzenie na kwestie, zwykle wynikający z okoliczności lub czyichś przekonań.
pisze o religii z punktu widzenia człowieka wierzącego
growing evidence
Lernen beginnen
coraz więcej dowodów
elevate
Lernen beginnen
podnieść
apoptosis
the death of cells that occurs as a normal and controlled part of an organism's growth or development.
Lernen beginnen
apoptoza
śmierć komśmierć komórek, która występuje jako normalny i kontrolowane część wzrostu i rozwoju organizmu użytkownika.órek, która występuje jako normalny i kontrolowane część wzrostu i rozwoju organizmu użytkownika.
diminishing
a tax whose purpose is to diminish spending
Lernen beginnen
malejący
podatek, którego celem jest zmniejszenie wydatków
stress
stress
they stressed the need for reform
Lernen beginnen
podkreślać
stres, naprężenie
podkreślili potrzebę reform
imply
Lernen beginnen
sugerować implikować
fold
folding
Lernen beginnen
zagięcie, składać
składany składanie
shrinking
Lernen beginnen
kurczący się
enhance
Lernen beginnen
wzmacniać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.