Słownictwo specjalistyczne.

 0    25 Datenblatt    Violetttea
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
teoria pomocy indywidualnej
Lernen beginnen
theory of individual support
teoria wychowania
Lernen beginnen
theory of education
terapia pedagogiczna
Lernen beginnen
educational therapy
trening umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych
Lernen beginnen
developing educational and communicative skills
trudności w nauce
Lernen beginnen
learnig difficulties
wprowadzenie do pedagogiki/psychologi
Lernen beginnen
introduction to pedagogy/psychology
współczesne kierunki pedagogiczne
Lernen beginnen
trends in contemporary education
współczesne koncepcje i systemy resocjalizacji
Lernen beginnen
contemporary concepts and system of social rehabilitation
współczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne
Lernen beginnen
contemporary deviant phenomena and subcultures
wybrane problemy kurateli sądowej
Lernen beginnen
selected problems of probation and guardianship
wybrane problemy opieki paliatywnej
Lernen beginnen
selected problems of palliatice care
wybrane problemy prawa karnego i penitencjarnego
Lernen beginnen
selected problems of penal and panitentiary law
wybrane problemy resocjalizacji uzależnień
Lernen beginnen
selected problems of social rehabilitation of addicts
wybrane problemy z psychoterapi
Lernen beginnen
selected problems of psychopatology
wychowanie
Lernen beginnen
upbringing
wychowanie w małej grupie
Lernen beginnen
small-group education
zaburzenia rozwoju emocjonalnego
Lernen beginnen
emotional development disorders
zaburzenia rozwoju ruchowego
Lernen beginnen
motor development disorders
zajęcia kompensacyjne
Lernen beginnen
compensatory activities
zajęcia korekcyjne
Lernen beginnen
corrective activities
zarządzanie
Lernen beginnen
menagement
zarządzanie zasobami ludzkimi
Lernen beginnen
human resources menagement
zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
Lernen beginnen
safety rules and first aid
zawodoznastwo
Lernen beginnen
knowledge of professions
zjawiska patologiczne
Lernen beginnen
pathological phenomena

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.