test _semestralny MG

 0    50 Datenblatt    marpaw33
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Job burn-out is defined as the state of being extremely tired or ill, either physically or mentally, because one has worked too hard and too long.
Lernen beginnen
Wypalenie zawodowe jest definiowane jako stan bycia bardzo zmęczonym lub chorym, ani fizycznie, ani psychicznie, ponieważ jeden pracował zbyt ciężko i zbyt długo.
More and more people are victims among employees struggling to cope with increased competitiveness.
Lernen beginnen
Coraz więcej ludzi to ofiary wśród pracowników usiłujących poradzić sobie ze wzrostem konkurencyjności.
The middle-ages are particularly vulnerable to the job burn-out, because they are under constant stress, and they work too hard for too long.
Lernen beginnen
Osoby w średnim wieku są szczególnie narażeni na wypalenie zawodowe, ponieważ są oni w ciągłym stresie, a oni pracują ciężko przez zbyt długi czas.
Sometimes, some people that although they pull their weight, they are not rewarded properly and don't receive the gratitude from their boss.
Lernen beginnen
Czasami, niektóre osoby, które mimo, że przykładają się do pracy, nie są nagradzani prawidłowo i nie otrzymują wdzięczności od ich szefa.
daredevil
Lernen beginnen
śmiałek
high-senstion seeker
Lernen beginnen
poszukiwacz mocnych wrażeń
live wire
Lernen beginnen
żywe srebro
trait
Lernen beginnen
cech
as well as
Lernen beginnen
jak również
willingness
Lernen beginnen
chęć, wola
in order to
Lernen beginnen
aby
thrills
Lernen beginnen
dreszcze
to be keen on
Lernen beginnen
być chętnym do
lif and limb
Lernen beginnen
ryzykować życiem i zdrowiem
lack
Lernen beginnen
brak
inhibition
Lernen beginnen
zahamowanie
transgressive
Lernen beginnen
przestepczy, awanturniczy
susceptibility
Lernen beginnen
podatność
restlessness
Lernen beginnen
nerwowość, niecierpliwośc
the mundane
Lernen beginnen
to, co przyziemne, prozaiczne
all in all
Lernen beginnen
podsumowując
to relocate
Lernen beginnen
przemieszczać sie
addiction
Lernen beginnen
uzależnienie
to be likely to do sth
Lernen beginnen
mieć duże szanse coś zrobić
to engage in sth
Lernen beginnen
zajmowaś się czymś
to display
Lernen beginnen
okazywać, wykazywać
by means of
Lernen beginnen
przy pomocy
solving
Lernen beginnen
rozwiązanie
A healthy diet is the cornerstone of our well-being
Lernen beginnen
Zdrowa dieta jest podstawą naszego dobrobytu
Healthy eating means eating a variety of foods that give you the nutrients you need to maintain your health, feel good, and have energy
Lernen beginnen
Zdrowe odżywianie oznacza jedzenia różnorodnych pokarmów, które dają składniki odżywcze potrzebne do zachowania zdrowia, czuje się dobrze i mieć energię
These nutrients include protein, carbohydrates, fat, water, vitamins, and minerals.
Lernen beginnen
Te składniki to białka, węglowodanów, tłuszczów, wody, witamin i minerałów
Nutrition is important for everyone
Lernen beginnen
Odżywianie jest ważne dla każdego
When combined with being physically active and maintaining a healthy weight, eating well is an excellent way to help your body stay strong and healthy.
Lernen beginnen
W połączeniu z aktywności fizycznej i utrzymanie prawidłowej wagi ciała, jedzenia i jest doskonałym sposobem, aby pomóc ciału były mocne i zdrowe.
It helps prevent heart disease, stroke, circulatory disorders, diabetes, blood pressure, obesity and even certain types of cancer
Lernen beginnen
Pomaga zapobiegać chorobom serca, udar mózgu, zaburzenia krążenia, cukrzyca, ciśnienie krwi, otyłość, a nawet niektórych rodzajów raka
We should be choose healthy products such as lean meat, fish, fresh fruit and vegetables, and avoid chips, cookies, pies, sweets, hot-dogs etc.
Lernen beginnen
Powinniśmy wybierać zdrowe produkty, takie jak chude mięso, ryby, świeże owoce i warzywa, i uniknąć chipsy, ciasteczka, ciasta, słodycze, hot-dogi itp.
A well- balanced died helps us keep healthy but it must be combined with some regular physical activities such as walking, jogging, cycling or swimming
Lernen beginnen
wyważonydieta pomaga nam zachować zdrowie, ale musi to być połączone z niektórych regularne aktywności fizycznej, takich jak chodzenie, bieganie, jazda na rowerze czy pływanie
At the same time we should take care of our psychological health
Lernen beginnen
Jednocześnie należy zadbać o nasze zdrowie psychiczne.
Summing up, the recipe for good health is simple: less unhealthy food, more exercise, less stress, more joys and fewer sorrows.
Lernen beginnen
Podsumowując, przepis na dobre zdrowie jest prosta: mniej niezdrowe jedzenie, więcej ćwiczeń, mniej stresu, więcej radości i mniej cierpienia
High sensation seeker are keen on doing exciting physical activities that may pose a danger to life and limb.
Lernen beginnen
Poszukiwacze mocnych wrażeń są chętni do robienia ciekawych aktywności fizycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia
Sensation seeking may be expressed, first of all, by a need for thrills and adventures
Lernen beginnen
Poszukiwanie wrażeń może być wyrażone przede wszystkim przez potrzeby dreszczy i przygód
Secondly, experience seeking – the need to pursue the unfamiliar, meet new people, or to travel.
Lernen beginnen
Po drugie, doświadczenie poszukiwania - trzeba dążyć w nieznane, poznać nowych ludzi, lub podróżować.
Thirdly, a sensation seeker is often characterized by a lack of inhabitation, that is passion for activities they cannot and love of transgressive behavior
Lernen beginnen
. Po trzecie, osoba poszukująca wrażeń często charakteryzuje się brakiem stałego miejsca zamieszkania, to jest pasja do sportu, przestępczego lub awanturniczego zachowania.
Finally, this personality trait is associated with a susceptibility to boredom, which leads to restlessness and intolerance of the mundane.
Lernen beginnen
Wreszcie, ta cecha osobowości jest związane z podatnością na nudę, która prowadzi do niepokoju i nietolerancji tego co przyziemne.
All in all, high- sensation seekers are willing to travel and relocate, may by susceptible to addictions, are likely to engage in risk behavior; they display less anxiety and may evaluate a particular situation as less risky than it actually is.
Lernen beginnen
W sumie, poszukujących wysokiej uczucie chcą podróżować i przeprowadzki, może by podatne na uzależnienia, są skłonni do ryzykownych zachowań; wykazują one mniej niepokoju i może ocenić konkretną sytuację jako mniej ryzykowne niż jest w rzeczywistości.
easygoing
Lernen beginnen
wyluzowany, spokojny
cautious
Lernen beginnen
ostrożny
trustworthy
Lernen beginnen
godny zaufania
compassionate
Lernen beginnen
pełen współczucia
dependable
Lernen beginnen
godny zaufania, niezawodny
responsible
Lernen beginnen
odpowiedzialna

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.