VDA 6.3-2010 - P 2 Zarządzanie projektem

 0    7 Datenblatt    edukor
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy w zarządzaniu projektem określone zostały zadania i odpowiedzialności dla kierownika oraz członków zespołu?
Lernen beginnen
Is the project organisation (project management) established and are tasks & authorities specified for the team leader and team members?
Czy zasoby niezbędne do realizacji projektu są planowane i dostępne oraz czy wszystkie zmiany są pokazane?
Lernen beginnen
Are the resources required for the project development planned and available and are all changes displayed?
Czy istnieje plan projektu i czy został on uzgodniony z klientem?
Lernen beginnen
Is there a project plan and has this been agreed with the customer?
Czy zarządzanie zmianami w projekcie jest zapewnione przez organizację?
Lernen beginnen
Is change management in the project ensured by the project organisation?
Czy wewnątrz organizacji oraz w firmie klienta istnieje personel zaangażowany w system nadzoru nad zmianami?
Lernen beginnen
Are the responsible personnel within the organisation and in the customer's company involved in the change control system?
Czy dla projektu opracowano QM plan (Quality Management)? Czy jest wdrożony i regularnie monitorowany pod kątem zgodności?
Lernen beginnen
Is there a QM plan for the project? Is this implemented and monitored regularly for compliance?
Czy proces eskalacji jest ustalony i czy jest realizowany w sposób efektywny?
Lernen beginnen
Is there an established escalation process and is this implemented effectively?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.