Złe maniery w pracy

 0    85 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Złe maniery w pracy
Lernen beginnen
Bad manners at work
etykieta
Etykieta jest nazwą jaką nadajemy w zasadach bycia uprzejmym w grupie społecznej.
Lernen beginnen
etiquette
Etiquette is the name we give to the rules for being polite in a social group.
relacje, stosunek (do kogoś)
Etykieta biznesu jest ważna dla osób, które często nawiązują nowe kontakty i budują relacje w swojej pracy.
Lernen beginnen
relationships,
Business etiquette is important for people who often have to make new contacts and build relationship in their work.
grzeczność, uprzejmość
Grzeczność może również przyczynić się do poprawy środowiska pracy dla ludzi w tych samych biurach.
Lernen beginnen
politeness,
Politeness can also help to improve the working environment for people in the same offices.
formalny
Niektóre kultury i sytuacje są formalne, co oznacza, że musimy przestrzegać zasad, inne kultury i sytuacje są mniej formalne.
Lernen beginnen
formal
Some cultures and situations are formal, which means that we have to follow rules, other cultures and situations are more informal.
Spóźnianie się na spotkanie.
Lernen beginnen
Arriving late for a meeting.
Ignorowanie ludzi, kiedy ich spotykasz.
Lernen beginnen
Ignoring people when you meet them.
Krzyczeć na kogoś przy zamówieniu.
Lernen beginnen
Shouting an order at someone.
Nie przeprasza, jeśli kogoś obrazi.
Lernen beginnen
Not apologising if you offend someone.
Bycie niegrzecznym dla ludzi, którzy oferują ci pomoc.
Lernen beginnen
Being rude to people who offer to help you.
Używanie wulgarnego języka.
Lernen beginnen
Using bad language.
miejsce pracy
Czy twoje miejsce pracy jest nowoczesne?
Lernen beginnen
workplace
Is your workplace modern?
szacunek, poważanie
Grzeczność jest to okazywanie szacunku dla innych.
Lernen beginnen
respect
Politeness is about showing respect for others.
Oznacza to, że myślimy o uczuciach innych ludzi.
Lernen beginnen
It means thinking about other people's feelings.
hierarchia
Jesteśmy bardziej uprzejmi dla ludzi, którzy są nad nami w hierarchii organizacyjnej.
Lernen beginnen
hierarchy
We are more polite to people who are above us in the organisational hierarchy.
reguła, zasada
W formalnej sytuacji, to jest dobry pomysł, aby przestrzegać standardowych zasad podczas nawiązywania nowych kontaktów.
Lernen beginnen
rule
In formal situation, it is a good idea to follow standard rules when making new contacts.
prestiż, status
Grzeczność jest często związana ze statusem.
Lernen beginnen
status
Politeness is often linked to status.
podwładny (w organizacji)
Lernen beginnen
subordinate (in the organization)
Jakie są korzyści z unikania złych manier w pracy?
Lernen beginnen
What are the benefits of avoiding bad manners at work?
przyznaje, że są niegrzeczni
Lernen beginnen
admit being rude
źle wychowany
Lernen beginnen
bad-mannered
dwóch na trzech
Lernen beginnen
two out of three
dwie trzecie
Lernen beginnen
two-thirds
nacisk, presja
Presja pracy jest powodem ich złych manier.
Lernen beginnen
pressure,
Pressure of work is the reason for their bad manners.
rozpraszać, dekoncentrować
rozpraszać- zatrzymać ludzi i zwracać ich uwagę.
Lernen beginnen
distract,
distract- stop people paying attention.
Które jest często bardzo swobodne i pełne zajęć.
Lernen beginnen
Which is often very informal and very busy.
właściwy, odpowiedni
Lernen beginnen
proper
Ludzie myślą, że jest staroświecko być grzecznym i formalnym.
Lernen beginnen
People think it is old-fashioned to be polite and formal.
formalny, wyniosły, staromodny
stuffy- staroświecki, nudny, nie jest przyjazny.
Lernen beginnen
stuffy
stuffy- old fashioned, boring, not friendly.
zachęcający
Biuro Aniołów Biznesu zachęca ludzi, aby docierać na czas na spotkania, wyłączyć telefony komórkowe i unikać wulgarnego języka.
Lernen beginnen
encouraging
Office Angels is encouraging people to arrive on time for meetings, turn off mobile phones and avoid bad language.
przyznać (że coś jest prawdą), zgodzić się (z czymś)
Jeśli się pomylisz, to lepiej się do tego przyznać i przeprosić.
Lernen beginnen
admit
If you make a mistake, it is better to admit it and then apologise.
inwestować, wkładać (np. pieniądze, czas, wysiłek)
Ważne jest, aby zainwestować czas w swoje relacje z innymi w pracy.
Lernen beginnen
invest
It is important to invest time in your relationship with others at work.
przedstawiać (np. znajomych)
Poznaj ludzi, którzy pracują blisko ciebie: przedstaw się im i powiedz im coś o sobie.
Lernen beginnen
introduce (eg. your friends)
Get to know the people who work near you: introduce yourself to them and tell them something about yourself.
reagować, odpowiadać
Jeśli ludzie proszą o pomoc, zawsze pozytywnie odpowiadaj.
Lernen beginnen
respond
If people ask for your help, always respond positively.
ignorować, lekceważyć, nie zważać, pomijać (np. fakty)
Nie należy ignorować e-maile i telefony tylko dlatego, że jesteś zajęty.
Lernen beginnen
ignore
Don't ignore emails or phone calls just because you are busy.
zapobiegać, unikać
Gdy coś pójdzie nie tak, zachowaj spokój i unikaj krzyku oraz używania wulgarnego języka.
Lernen beginnen
avoid
When things go wrong, stay calm and avoid shouting and using bad language.
poprawiać, ulepszać
Pamiętaj, że dobre maniery przyczyniają się do poprawy środowiska pracy i możesz znaleźć więcej radości ze swojej pracy.
Lernen beginnen
improve
Remember, good manners help to improve your working environment, and you will find you can enjoy your work more.
formalny/nieformalny
Lernen beginnen
formal / informal
usatysfakcjonowany/ nieusatysfakcjonowany
Ktoś, kto nie jest zadowolony z obecnego stanu rzeczy jest nieusatysfakcjonowany.
Lernen beginnen
satisfied / dissatisfied
Someone who isn't happy with the way things happened is dissatisfied.
uczciwy/ nieuczciwy
Ktoś, kto nie mówi prawdy jest nieuczciwy.
Lernen beginnen
honest / dishonest
Someone who doesn't tell the truth is dishonest.
uprzejmy/ nieuprzejmy
Ktoś, kto jest źle wychowany jest nieuprzejmy.
Lernen beginnen
polite / impolite
Someone who is bad-mannered is impolite.
praktyczny/ niepraktyczny
Lernen beginnen
practical / impractical
taktowny/ nietaktowny
Lernen beginnen
considerate / inconsiderate
przyjazny/ nieprzyjazny
Ktoś, kto nie lubi innych ludzi i nie chce z nimi rozmawiać jest nieprzyjazny.
Lernen beginnen
friendly / unfriendly
Someone who doesn't like other people doesn't want to talk is unfriendly.
efektywny/ nieefektywny
Ktoś, kto pracuje powoli i nie wykonuje swojej pracy dobrze jest nieefektywny.
Lernen beginnen
efficient/ inefficient
Someone who works slowly and doesn't do their job well is inefficient.
ważny/ nieważny
Lernen beginnen
important/ unimportant
pełen szacunku/ nieokazujący szacunku
Ktoś, kto nie myśli o potrzebach lub życzeniach innych ludzi jest nieokazującym szacunku.
Lernen beginnen
respectful / disrespectful
Someone who doesn't think about other people' needs or wishes is disrespectful.
cierpliwy/ niecierpliwy
Ktoś, kto chce robić rzeczy w pośpiechu i zakończyć je szybko, jest niecierpliwy.
Lernen beginnen
patient / impatient
Someone who wants to do things in a hurry and finish quickly is impatient.
odpowiedni/ nieodpowiedni
Lernen beginnen
appropriate / inappropriate
ambitny, zmuszający do rywalizacji
Ludzie są bardzo ambitni, a praca jest zawsze na pierwszym miejscu.
Lernen beginnen
competitive
People are very competitive and work always comes first.
Wiele osób je przy biurku w porze lunchu.
Lernen beginnen
A lot of people eat at their desk at lunchtime.
W czym mogę pomóc?
Tak, ja szukam Pana Jones.
Lernen beginnen
Can I help you?
Yes, I'm looking for Mr Jones.
Pozwól mi nieść twój bagaż.
Dziękuję, to bardzo miłe z twojej strony.
Lernen beginnen
Let me carry your bags for you.
Thanks, that's very kind of you.
Napijesz się kawy?
Nie, nie teraz, dzięki.
Lernen beginnen
Would you like a coffee?
Not just now, thanks.
Chcesz trochę cukru?
Nie używam cukru, dzięki.
Lernen beginnen
Do you want some sugar?
I don't take sugar, thanks.
Mógłbym zrobić kopię dla Ciebie.
Dzięki, ale ja naprawdę nie potrzebuję tego.
Lernen beginnen
I could make a copy for you.
Thanks, but I don't really need one.
Czy możesz zadzwonić do mnie jutro?
To trochę trudne. Jestem bardzo zajęty.
Lernen beginnen
Can you phone me tomorrow?
It's a bit difficult. I'm very busy.
Czy mogę dostać trochę wody, proszę?
Tak, oczywiście.
Lernen beginnen
Could I have some water, please?
Yes, of course.
Czy mógłbyś sprawdzić dane liczbowe?
Tak, nie ma problemu.
Lernen beginnen
Would you please check the figures?
Yes, no problem.
Czy możesz dać mi jakieś wskazówki, proszę?
Przykro mi. Ja nie zbyt dobrze znam te miejsce.
Lernen beginnen
Could you give me some directions, please?
I'm sorry. I don't know this place very well.
Czy mogę zobaczyć zdjęcia?
Lernen beginnen
Can I see the photos?
Czy mogę pomóc tobie z torbami?
Lernen beginnen
Can I help you with your bags?
Mogę pożyczyć twój magazyn do czytania?
Lernen beginnen
Could I borrow your magazine to read?
Chcesz usiąść?
Lernen beginnen
Would you like sit down?
Czy mogę trochę więcej mleka, proszę?
Lernen beginnen
Could I have some more milk, please?
Czy możesz otworzyć mi drzwi, proszę?
Lernen beginnen
Can you open the door for me, please?
Czy możesz dać mi swój numer telefonu?
Lernen beginnen
Can you give me your phone number?
Czy mogę dzwonić do ciebie o godzinie dziesiątej wieczorem?
Lernen beginnen
Can I phone you at 10 o'clock tonight?
Chcesz spróbować naszego angielskiego piwa?
Lernen beginnen
Would you like try some of our English beer?
Czy możesz dać mi swój raport dzisiaj, proszę?
Lernen beginnen
Could you give me your report today, please?
Pokażę ci całą naszą fabrykę.
Lernen beginnen
Let me show you around our factory.
Czy możesz mi opowiedzieć o historii swojego miasta?
Lernen beginnen
Could you tell me about the history of your town?
Czy chcesz, żeby podwieźć cię na lotnisko?
Lernen beginnen
Do you want a lift to the airport?
Czy mogę przedstawić moją koleżankę. To Anna Dobbek.
Miło mi cię poznać.
Lernen beginnen
Can I introduce my colleague. This is Anna Dobbek.
Pleased to meet you.
Przykro mi z powodu mojego błędu.
W porządku. Niech się Pan o to nie martwi.
Lernen beginnen
I'm really sorry about my mistake.
That's all right. Don't worry about it.
Dziękuję bardzo za pomoc.
Nie ma sprawy. Proszę bardzo.
Lernen beginnen
Thanks very much for your help.
No problem. You're welcome.
Chcesz dołączyć do nas na obiad?
To byłoby bardzo miłe. Dziękuję.
Lernen beginnen
Would you like to join us for lunch?
That would be very nice. Thank you.
Czy można tu palić?
Przykro mi. To nie jest dozwolone.
Lernen beginnen
Is it OK to smoke in here?
I'm sorry. It isn't allowed.
Dziękuję za bardzo miły lunch.
Cieszę się, że się podobało.
Lernen beginnen
Thanks for a very nice lunch.
I'm glad you enjoyed it.
Chciałbym zaprosić Cię do Polski następnym razem.
Lernen beginnen
I would like to invite you to Poland next time.
Czekam z niecierpliwością na spotkanie z tobą w Polsce.
Lernen beginnen
I'm looking to forward to seeing you in Poland.
rozlać (coś), rozlewać (się)
Oblałem się cały herbatą.
Lernen beginnen
spill (something), spill (a)
I spilt tea all over myself.
lot do domu
Twój partner biznesowy zabiera cię na lotnisko, aby złapać powrotny lot do domu.
Lernen beginnen
flight home
Your business partner takes you to the airport to catch your flight home.
Podziękuj.
Lernen beginnen
Say thank you.
Anna wskazuje błąd.
Lernen beginnen
John points out a mistake.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.