Top 1000 Luxembourgish nouns 101 - 150

 0    51 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
interest
We have the same interests.
Lernen beginnen
Interessi
also: Interêt
Mir hunn déi selwecht Interessien.
season
Spring is my favourite season.
Lernen beginnen
Joreszäit
also: Saison
Fréijoer ass meng Liblingsjoreszäit.
player
One player is stronger than the others.
Lernen beginnen
Spiller
Ee Spiller ass méi staark ewéi déi aner.
couple
Marie and Marc are a beautiful couple.
Lernen beginnen
Koppel
D'Marie an de Marc sinn eng schéin Koppel.
arm
They raised their arms as a sign of victory.
Lernen beginnen
Aarm
Si hunn hir Äerm als en Zeeche vu Victoire opgehuewen.
difference
There is no difference between those twins.
Lernen beginnen
Ënnerscheed
Et gëtt keen Ënnerscheed tëschent deenen Zwillingen.
module
The course consists of 12 modules.
Lernen beginnen
Modüll
Dëse Cours besteet aus 12 Modüllen.
+44 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Luxembourgish nouns"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.