Top 1000 Luxembourgish nouns 501 - 550

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
document
I can't download this document.
Lernen beginnen
Dokument
Ech kann dësen Dokument net eroflueden.
bad luck
I had bad luck, that's all.
Lernen beginnen
Pech
Ech hat just Pech.
connection
Our hotel offers a fast Internet connection.
Lernen beginnen
Verbindung
Eisen Hotel bitt eng séier Internet Verbindung.
construction
A new shopping mall is under construction.
Lernen beginnen
Konstruktioun
D'Konstruktioun vum neien Akafszenter huet ugefangen.
principle
My father was a man of principles.
Lernen beginnen
Prinzip
Mäi Papp war e Mann mat Prinzippien.
balcony
If you want to smoke, you must go out on the balcony.
Lernen beginnen
Balcon
Wann s de wëlls fëmmen, muss du op de Balcon.
failure
We must not focus on this failure.
Lernen beginnen
Echec
also: Nidderlag
Mir däerfen eis net op dësen Echec konzentréieren.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Luxembourgish nouns"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.