Top 1000 Luxembourgish nouns 451 - 500

 0    52 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
form
You must fill this form if you want to get a passport.
Lernen beginnen
Formulaire
Du muss dëse Formulaire ausfëllen, wann s de e Pass wëlls.
horse
The horses galloped across the meadow.
Lernen beginnen
Päerd
D'Päerd sinn iwwer d'Wiss galoppéiert.
flight
My flight to Paris has been canceled by AirFrance.
Lernen beginnen
Fluch
Mäi Fluch op Paräis mat der Gesellschaft AirFrance gouf annuléiert.
distance
What's the distance between the Earth and Mars?
Lernen beginnen
Distanz
Wat ass d'Distanz tëschent der Äerd a Mars?
moment
Wait a moment, please.
Lernen beginnen
Moment
also: Ament
Waart ee Moment, wannechgelift.
ship
My uncle owns a ship.
Lernen beginnen
Schëff
Mäi Monni huet e Schëff.
grape
The grapes are sweet this year.
Lernen beginnen
Drauf
Dëst Joer sinn d'Drauwe séiss.
+45 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Luxembourgish nouns"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.