Top 1000 Luxembourgish nouns 401 - 450

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
access
I have to get access to this file.
Lernen beginnen
Zougrëff
also: Zougang
Ech brauch Zougrëff op dëse Fichier.
camp
The scouts are abroad at a camp.
Lernen beginnen
Camp
D'Scoute sinn am Ausland op engem Camp.
ghost
I swear I've seen a ghost!
Lernen beginnen
Geescht
also: Gespenst
Ech schwieren ech hunn e Geescht gesinn!
customer
The baker always welcomes his customers politely.
Lernen beginnen
Client
De Bäcker begréisst seng Clienten ëmmer héiflech.
wind
The wind is blowing so hard today.
Lernen beginnen
Wand
De Wand ass immens staark haut.
reform
The reform was announced, but nothing happened after that.
Lernen beginnen
Reform
D'Reform gouf annoncéiert, mee doropshin ass näischt méi geschitt.
majority
The majority wins the elections.
Lernen beginnen
Majoritéit
D'Majoritéit gewënnt Walen.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Luxembourgish nouns"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.