Top 1000 Luxembourgish nouns 851 - 900

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
stereotype
I don't believe in stereotypes.
Lernen beginnen
Stereotyp
Ech gleewen net u Stereotyppen.
humanity
The nuclear weapons are a danger to humanity.
Lernen beginnen
Mënschheet
D'Atomwaffe sinn eng Gefor fir d'Mënschheet.
diagnosis
Do you want to know the diagnosis?
Lernen beginnen
Diagnos
Wëlls du d'Diagnos wëssen?
motivation
She could be a good student, but she lacks motivation.
Lernen beginnen
Motivatioun
Hatt kéint eng gutt Studentin sinn, mee him feelt et u Motivatioun.
autumn
In autumn the leaves fall from the trees.
Lernen beginnen
Hierscht
Am Hierscht falen d'Blieder vun de Beem.
signature
Your signature is unreadable.
Lernen beginnen
Ënnerschrëft
Deng Ënnerschrëft ass onlieserlech.
birthday
Happy birthday!
Lernen beginnen
Gebuertsdag
Vill Gléck fir däi Gebuertsdag!
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Luxembourgish nouns"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.