Top 1000 Luxembourgish nouns 701 - 750

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
user
Young people are the main users of this app.
Lernen beginnen
Benotzer
also: User
Jonk Leit sinn d'Haaptbenotzer vun dëser App.
division
The division of your work is left to you.
Lernen beginnen
Andeelung
also: Opdeelung
D'Andeelung vun denger Aarbecht ass dir selwer iwwerlooss.
reference
The book is full of references to other documents.
Lernen beginnen
Referenz
also: Verweis
Dëst Buch huet vill Referenzen op aner Dokumenter.
beer
Can I order a beer, please?
Lernen beginnen
Béier
Kann ech e Béier bestellen, wannechgelift?
landscape
All she saw was a beautiful landscape.
Lernen beginnen
Landschaft
Alles wat hatt gesinn huet war eng schéi Landschaft.
way
also: manner
I don't like the way Danièle dresses.
Lernen beginnen
Manéier
Ech hunn d'Manéier ewéi d'Danièle sech undeet net gär.
producer
The director is looking for a second producer for his movie.
Lernen beginnen
Produzent
De Regisseur ass op der Sich no engem zweete Produzent fir säi Film.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Luxembourgish nouns"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.