Ở trường - At school

 0    19 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Tôi đã làm bài tập, nhưng tôi để nó ở nhà rồi.
Lernen beginnen
I did my homework, but I left it at home.
Nó có nghĩa là gì vậy?
Lernen beginnen
What does it mean?
Tôi cần bạn giúp làm bài tập này.
Lernen beginnen
I need help with this task.
Chúng ta có bài kiểm tra phải không?
Lernen beginnen
Do we have a test?
Từ nào phát âm như thế nào?
Lernen beginnen
How is this word pronounced?
Chúng ta phải đọc hai đoạn văn bản cho tuần sau.
Lernen beginnen
We have to read two texts for the next week.
Tôi không hiểu bài học gì cả.
Lernen beginnen
I don't understand the lesson.
+12 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.