Trong bán hàng - In sales

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Tôi e rằng chúng tôi không thể hoàn tiền được.
Lernen beginnen
I'm afraid we can't give the money back.
Bạn thích màu nào?
Lernen beginnen
Which colour do you like?
Nếu bạn có bảo hiểm, chúng tôi sẽ thay nó.
Lernen beginnen
If you have the warranty certificate, we'll replace it.
Chúng tôi cần được trả tiền trước.
Lernen beginnen
We need an advance payment.
Sản phẩm này có thể sử dụng bằng nhiều cách.
Lernen beginnen
This product can be used in several ways.
Xin hãy nói cho tôi biết bạn đang cần gì?
Lernen beginnen
Please tell me more about what you are looking for.
Bạn đã nghe về sản phẩm mới này chưa?
Lernen beginnen
Have you heard about this new product?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.