Xin phép và cho phép - Asking and giving permission

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Không có vấn đề gì hết.
Lernen beginnen
There's no problem.
Cứ thoải mái làm đi.
Lernen beginnen
Please feel free to do it.
Bạn không được làm thế.
Lernen beginnen
You couldn't do that.
Tôi dắt chó đi dạo có được không?
Lernen beginnen
Would it be all right if I walk the dog?
Tôi có thể ngồi ở đây không?
Lernen beginnen
Can I sit here, please?
Có sao không khi tôi dùng bút của bạn?
Lernen beginnen
Is it okay if I use your pen?
Bạn có phiền không nếu tôi tắt đèn đi?
Lernen beginnen
Do you mind if I turn the lights off?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.