Thuê một căn hộ - Renting an apartment

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Bạn cho phép nuôi loại thú cưng nào?
Lernen beginnen
What kind of pets do you allow?
Thú cưng có thể ra ngoài được không?
Lernen beginnen
Can the pets be outside?
Bạn có thể giúp tôi chuyển vào không?
Lernen beginnen
Could you please help me move?
Tôi cần phải điền vào đơn.
Lernen beginnen
I need to fill an application form.
Tôi đã tìm thấy một đề nghị thuận lợi trên Internet.
Lernen beginnen
I found a convenient offer on the Internet.
Căn hộ của tôi rất lớn và có một cái ban công.
Lernen beginnen
The apartment is big and has a balcony.
Để chuyển vào, tôi phải trả tiền thuê tháng đầu tiên và tiền gửi ký quỹ an ninh.
Lernen beginnen
To move in, I have to pay the first rent and a security deposit.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.