Trong buổi phỏng vấn - In an interview

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Bạn có thể nói lại một lần nữa không?
Lernen beginnen
Could you please say that again?
Tôi nghĩ tôi có hồ sơ mà bạn đang tìm kiếm.
Lernen beginnen
I think I have the profile you are looking for.
Cám ơn bạn đã cho tôi cơ hội.
Lernen beginnen
Thank you for the opportunity.
Bạn có thể vui lòng nói cho tôi nghe về phúc lợi của công ty là gì không?
Lernen beginnen
Could you please tell me what are the company's benefits?
Tôi luôn có hứng thú làm việc trong công ty của bạn.
Lernen beginnen
I've always been interested in working in your company.
Tôi rất thích mô tả công việc.
Lernen beginnen
I really liked the profile of the job.
Tôi có thể hỗ trợ trong màn quảng cáo.
Lernen beginnen
I could help in the advertising area.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.