Trong ngân hàng - In a bank

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Tôi đã có giấy phép lái xe rồi.
Lernen beginnen
I've got my driving license.
Tôi đã mất sổ séc rồi, tôi muốn làm một cuốn sổ khác.
Lernen beginnen
I've lost my checkbook, I would like to ask for another one.
Tôi có thể đặt một cuốn sổ séc mới được không?
Lernen beginnen
Could I order a new checkbook, please?
Tôi phải đến máy rút tiền
Lernen beginnen
I have to go to the cash machine.
Tôi muốn mở một tài khoản.
Lernen beginnen
I would like to open an account.
Tôi muốn rút một khoảng tiền lớn.
Lernen beginnen
I would like to withdraw a large amount.
Bạn có thể đưa tôi những tờ tiền lẻ được không?
Lernen beginnen
Could you give me some smaller bills?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.