Tại công sở - At work

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Xin lỗi vì đã để bạn đợi.
Lernen beginnen
Sorry to keep you waiting.
Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ?
Lernen beginnen
What time does the meeting start?
Tôi đã hoàn thành công việc cho hôm nay.
Lernen beginnen
I've finished my work for today.
Tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa.
Lernen beginnen
I'll be back in a minute.
Bạn có cần tôi giúp một tay với dự án đó không?
Lernen beginnen
Would you like a hand with that project?
Bạn có thể vui lòng cho tôi biết ý kiến của bạn về cái này được không?
Lernen beginnen
Could you please give me your opinion on this?
Tôi cần lời khuyên từ sếp.
Lernen beginnen
I need advice from the boss.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.