Tại tiệm làm tóc - At the hairdressing salon

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Bạn muốn nó theo kiểu thẳng hay lượn sóng?
Lernen beginnen
Do you want it styled straight or wavy?
Bạn nên chải tóc nhẹ nhàng để tránh làm hỏng nó.
Lernen beginnen
You should brush your hair gently to avoid damaging it.
Chúng tôi có dịch vụ thẩm mỹ tốt lắm.
Lernen beginnen
We have cosmetology services as well.
Bạn muốn ngắn cỡ nào?
Lernen beginnen
How short would you like it?
Tôi có thể đặt lịch hẹn cắt tóc hôm nay không?
Lernen beginnen
Can I make an appointment for a haircut today?
Bạn muốn tôi làm tóc bạn như thế nào hôm nay đây?
Lernen beginnen
What do you want me to do to your hair today?
Tôi muốn có kiểu tóc mới, có thể là nhuộm highlight.
Lernen beginnen
I would like a new style, maybe some highlights.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.